Phê duyệt Quyết định lựa chọn Nhà thầu sửa chưa... (24/06/2020)

Căn cứ kết quả thẩm định số 03/BCTĐ ngày 01/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc...