Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:... (02/12/2022)

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 121/QĐ-VPUBND ngày 01/12/2022 về việc phê duyệt...
Xem tất cả