Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công
Ngày đăng 19/04/2023 | 03:55  | View count: 366

Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 28/QĐ-VPUBND ngày 18/4/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công, với các nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

2. Địa điểm thực hiện: Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Nông.

4. Tổng giá trị các gói thầu: 327.455.000đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi lăm ngàn đồng)./.

 

Quyết định kèm theo