Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, phân tích chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Ngày đăng 22/08/2023 | 07:43  | View count: 693

Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 69/QĐ-VPUBND ngày 21/8/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  Khảo sát, phân tích chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023. Thông tin cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Khảo sát, phân tích chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

2. Địa điểm thực hiện: Thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

4. Tổng giá trị gói thầu: 399.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín triệu đồng).

5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

 

Quyết định kèm theo