Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh
Ngày đăng 08/05/2023 | 02:07  | View count: 403

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/QĐ-VPUBND ngày 05/5/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh. Thông tin cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh.

2. Địa điểm thực hiện: Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

3. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

4. Tổng giá trị gói thầu: 306.000.000đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ sáu triệu đồng)./.   

 

Quyết định kèm theo