Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt HSMT gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023
Ngày đăng 03/04/2023 | 02:50  | View count: 373

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-VPUBND ngày 31/3/2023 về việc phê duyệt HSMT gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Phi tư vấn.

2. Tên gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023.

3. Giá gói thầu: 1.638.828.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm ba mươi tám triệu tám trăm hai mươi tám ngàn đồng).

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, II năm 2023.

8. Loại hợp đồng: Trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng (tháng 04/2023 đến tháng 12/2023).

10. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu là:

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/không đạt.

- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/không đạt.

- Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất.

11. Quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Quy trình 1./.

 

Quyết định kèm theo