Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023
Ngày đăng 24/03/2023 | 16:25  | View count: 146

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023. Thông tin cụ thể như sau:

Giá gói thầu: 1.638.828.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, một túi hồ sơ

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, II/2023

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng (từ tháng 4/2023 đến tháng 12/2023)

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Điều 1 Quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt công khai, minh bạch, cạnh tranh, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định hiện hành.

 

Quyết định kèm theo./.