Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, phân tích chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
Ngày đăng 10/01/2023 | 15:15  | View count: 347

Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 01/QĐ-VPUBND ngày 06/01/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, phân tích chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Khảo sát, phân tích chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022.

2. Địa điểm thực hiện: Thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

4. Tổng giá trị gói thầu: 365.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng)./.

Quyết định kèm theo