Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Di dời và cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ Hành chính công
Ngày đăng 16/11/2022 | 03:30  | View count: 72864

Ngày 15/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 110/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Di dời và cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Tên gói thầu: Di dời và cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa điểm thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

Tổng giá trị gói thầu: 449.219.500 đồng 

Quyết định kèm theo