Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn
Ngày đăng 06/07/2022 | 14:09  | View count: 69295

Ngày 06 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn

Quyết định đính kèm theo