Đấu thầu, mua sắm công

Báo cáo đề xuất sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh
Ngày đăng 29/09/2021 | 15:16  | View count: 1613

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 1145/BC-VPUBND ngày 27/9/2021 về việc đề xuất sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh

Báo cáo đính kèm