Đấu thầu, mua sắm công

Thẩm định trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa cải tạo Trung tâm Hành chính công
Ngày đăng 14/04/2021 | 14:50  | View count: 1414

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 31/TTr-VPUBND ngày 14/4/2020 về việc thẩm định trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa cải tạo Trung tâm Hành chính công

Tờ trình đính kèm