Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành công trình dỡ bỏ công trình cũ, san ủi, giải phóng mặt bằng trụ sở làm việc UBND tỉnh
cms-publish-date 23/02/2021 | 11:44  | cms-view-count: 4605

Chánh văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 256/QĐ-VPUBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành công trình dỡ bỏ công trình cũ, san ủi, giải phóng mặt bằng  trụ sở làm việc UBND tỉnh

Quyết định đính kèm