Đấu thầu, mua sắm công

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu Trung tâm Hội nghị tỉnh
cms-publish-date 24/06/2020 | 02:47  | cms-view-count: 2882

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-VPUBND ngày 03/6/2020 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thấu: Xây lắp công trình cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông; Văn phòng Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cụ thể

Thông báo đính kèm