Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa đại tu xe ô tô Prado 48A- 01468
cms-publish-date 13/02/2020 | 02:54  | cms-view-count: 1233

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 98/TTr-VPUBND ngày 13/02/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa đại tu xe ô tô Prado 48A- 01468

Tờ trình kèm theo