Đấu thầu, mua sắm công

Báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 2019
Ngày đăng 10/01/2020 | 14:47  | View count: 1168

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 37/BC-VPUBND ngày 10/01/2020 về tình hình hoạt động đấu thầu năm 2019

Báo cáo đính kèm