Đấu thầu, mua sắm công

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Công trình sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh
cms-publish-date 26/11/2019 | 09:21  | cms-view-count: 3107

Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Công trình sửa chữa Trung tâm Hội nghị thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Báo cáo đính kèm