Đấu thầu, mua sắm công

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 6 cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
cms-publish-date 08/08/2019 | 10:21  | cms-view-count: 10282

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 6 cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Thông báo đính kèm