Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa đại tu xe ô tô Prado 48A- 01468
cms-publish-date 04/03/2020 | 03:11  | cms-view-count: 1314

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/QĐ-VPUBND ngày 04/3/2020 về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa đại tu xe ô tô Prado 48A- 01468

Quyết định kèm theo