Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành công trình cung cấp và lắp đặt trạm biến áp trụ sở làm việc UBND tỉnh
cms-publish-date 23/02/2021 | 11:40  | cms-view-count: 1420

Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 254/QĐ-VPUBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành công trình cung cấp và lắp đặt trạm biến áp trụ sở làm việc UBND tỉnh 

Quyết định đính kèm