Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác cho Văn phòng
Ngày đăng 10/03/2021 | 23:11  | View count: 9948

Ngày 10 tháng 3 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 229/TTr-VPUBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác cho Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

Tờ trình đính kèm