Đấu thầu, mua sắm công

Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là xe ô tô Toyota Land Cruiser biển kiểm soát 48A-6788
cms-publish-date 10/03/2021 | 11:05  | cms-view-count: 7204

Ngày 10 tháng 3 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 232/TB-VPUBND về việc thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là xe ô tô Toyota Land Cruiser biển kiểm soát 48A-6788.

Thông báo đính kèm