Đấu thầu, mua sắm công

Đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh
Ngày đăng 01/07/2022 | 14:21  | View count: 78255

Ngày 01 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 738/TTr-VPUBND về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh

Trờ trình đính kèm theo