Đấu thầu, mua sắm công

Đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh
cms-publish-date 01/07/2022 | 02:21  | cms-view-count: 38329

Ngày 01 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 738/TTr-VPUBND về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh

Trờ trình đính kèm theo