Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023
Ngày đăng 27/03/2023 | 03:31  | View count: 377

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/QĐ-VPUBND ngày 24/3/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023. Thông tin cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT

2.200.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I, II/2023

Trọn gói

40 ngày

2

Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu

2.200.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I, II/2023

Trọn gói

40 ngày

Tổng giá gói thầu

4.400.000

Bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm nghìn đồng

 

Quyết định kèm theo