Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị hệ thống loa và micro tại phòng họp số 1 trụ sở làm việc UBND tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 02/12/2022 | 08:23 AM  | cms-view-count: 11432
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 121/QĐ-VPUBND ngày 01/12/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị hệ thống loa và micro tại phòng họp số 1 trụ sở làm...

Chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Di dời và cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ Hành chính công

cms-publish-date 21/11/2022 | 09:00 AM  | cms-view-count: 11300
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 114/QĐ-VPUBND ngày 18/11/2022 về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Di dời và cơ sở vật...

Chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu gói thầu: Di dời và cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ Hành chính công

cms-publish-date 21/11/2022 | 08:00 AM  | cms-view-count: 11447
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 113/QĐ-VPUBND ngày 18/11/2022 về việc chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu gói thầu: Di dời và cơ sở vật...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Di dời và cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ Hành chính công

cms-publish-date 16/11/2022 | 03:30 AM  | cms-view-count: 19317
Ngày 15/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 110/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Di dời và cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ Hành...

Chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá gói thầu: "Di dời và cơ sở vật chất Trung Tâm Phục vụ Hành chính công"

cms-publish-date 08/11/2022 | 01:50 AM  | cms-view-count: 58326
Ngày 07/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 101/QĐ-VPUBND về việc chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá gói thầu: "Di dời và cơ sở vật chất Trung Tâm Phục vụ Hành chính...

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 18/07/2022 | 03:53 PM  | cms-view-count: 24676
Ngày 18 tháng 7 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm...

Đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh

cms-publish-date 01/07/2022 | 02:21 PM  | cms-view-count: 31231
Ngày 01 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 738/TTr-VPUBND về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc...

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn

cms-publish-date 06/07/2022 | 02:13 PM  | cms-view-count: 33391
Ng ày 06 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 764/TB-VPUBND v ề việc th ông báo  kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ...

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn

cms-publish-date 06/07/2022 | 02:09 PM  | cms-view-count: 35602
Ngày 06 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công...

Phê duyệt gói thầu duy trì chăm sóc cây xanh các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý

cms-publish-date 16/03/2022 | 01:52 PM  | cms-view-count: 44052
Ngày 16 tháng 3 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt gói thầu duy trì chăm sóc cây xanh các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý. ...

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2022

cms-publish-date 29/03/2022 | 02:04 PM  | cms-view-count: 2947
Ngày 29 tháng 3 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 303/TB-VPUBND về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn...

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc của UBND tỉnh

cms-publish-date 15/04/2022 | 02:01 PM  | cms-view-count: 5440
Ngày 15 tháng 4 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 714/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa trụ sở...

Bố trí vốn đầu tư xây dưng công trình cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh

cms-publish-date 19/05/2022 | 01:57 PM  | cms-view-count: 6682
Ngày 19 tháng 5 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 502/TTr-VPUBND về việc bố trí vốn đầu tư xây dưng công trình cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh Trờ...

Phê duyệt hồ sơ mời thầu sửa chữa hệ thống hội nghị trực tuyến tại Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 16/12/2020 | 11:47 PM  | cms-view-count: 8022
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 91/QĐ-VPUBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu sửa chữa hệ thống hội nghị trực tuyến tại Văn phòng UBND tỉnh Quyết...

Phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành công trình dỡ bỏ công trình cũ, san ủi, giải phóng mặt bằng trụ sở làm việc UBND tỉnh

cms-publish-date 23/02/2021 | 11:44 PM  | cms-view-count: 4537
Chánh văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 256/QĐ-VPUBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành công trình dỡ bỏ công trình cũ, san ủi, giải phóng mặt...

Phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành công trình cung cấp và lắp đặt trạm biến áp trụ sở làm việc UBND tỉnh

cms-publish-date 23/02/2021 | 11:40 PM  | cms-view-count: 1381
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 254/QĐ-VPUBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành công trình cung cấp và lắp đặt trạm biến áp trụ sở làm...

Phê duyệt dự toán giá gói thầu công trình nhà để xe khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh

cms-publish-date 10/03/2020 | 11:37 PM  | cms-view-count: 1215
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-VPUBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu công trình nhà để xe khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh Quyết...

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhà để xe trong công viên trụ sở UBND tỉnh

cms-publish-date 10/03/2021 | 11:34 PM  | cms-view-count: 1296
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/QĐ-VPUBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhà để xe trong công viên trụ sở UBND tỉnh Quyết...

Một số hạng mục chỉnh trang Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 22/06/2021 | 11:11 PM  | cms-view-count: 1357
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/QĐ-VPUBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 về việc chỉ định thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Một số hạng mục chỉnh trang Trung tâm Hội...

Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Một số hạng mục chỉnh trang Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 21/06/2021 | 03:24 PM  | cms-view-count: 1461
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Một số hạng mục chỉnh trang Trung tâm Hội nghị tỉnh Quyết định đính kèm