Báo cáo hoàn thành thi công Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

cms-publish-date 25/06/2019 | 11:03 AM  | cms-view-count: 2
Báo cáo hoàn thành thi công Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Báo cáo đính kèm

Thẩm định báo cáo đề xuất sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 02/12/2019 | 11:21 AM  | cms-view-count: 1
Thẩm định báo cáo đề xuất sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Tờ trình đính kèm

Phê duyệt danh sách xếp hạn nhà thầu Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

cms-publish-date 18/07/2019 | 11:01 AM  | cms-view-count: 1
Phê duyệt danh sách xếp hạn nhà thầu Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quyết định đính kèm

Phê duyệt hồ sơ yêu cầu cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

cms-publish-date 20/06/2019 | 11:00 AM  | cms-view-count: 1
Phê duyệt hồ sơ yêu cầu cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quyết định đính kèm

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

cms-publish-date 07/08/2019 | 10:57 AM  | cms-view-count: 2
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quyết định đính kèm

Phê duyệt quy trình vận hành, bảo trì công trình trụ sở Tiếp công dân tỉnh

cms-publish-date 24/06/2019 | 10:54 AM  | cms-view-count: 2
Phê duyệt quy trình vận hành, bảo trì công trình trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quyết định đính kèm

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 6 cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

cms-publish-date 08/08/2019 | 10:21 AM  | cms-view-count: 8
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 6 cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thông báo đính kèm

Trình phê duyệt thiết kế Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

cms-publish-date 31/05/2019 | 10:14 AM  | cms-view-count: 0
Văn phòng UBND tỉnh Trình phê duyệt thiết kế Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tờ trình đính kèm

Đề xuất chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 29/10/2019 | 10:10 AM  | cms-view-count: 3
Văn phòng UBND tỉnh Đề xuất chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Báo cáo đính kèm

Báo cáo kết quả đề xuất chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 26/12/2019 | 10:07 AM  | cms-view-count: 1
Báo cáo kết quả đề xuất chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Báo cáo đính kèm

Đề nghị phê duyệt chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 30/12/2019 | 10:04 AM  | cms-view-count: 2
Đề nghị phê duyệt chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Tờ trình 

Phê duyệt chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 31/12/2019 | 09:32 AM  | cms-view-count: 2
UBND tỉnh Phê duyệt chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Quyết định đính kèm

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Công trình sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 26/11/2019 | 09:21 AM  | cms-view-count: 3
Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Công trình sửa chữa Trung tâm Hội nghị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo đính kèm

Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa đại tu xe ô tô thuộc Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 06/03/2020 | 03:27 PM  | cms-view-count: 15
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 13/QĐ-VPUBND ngày 04/3/2020 về  việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa đại tu xe ô tô...

Phê duyệt Quyết định lựa chọn Nhà thầu sửa chưa Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 24/06/2020 | 03:00 PM  | cms-view-count: 24
Căn cứ kết quả thẩm định số 03/BCTĐ ngày 01/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình, cải tạo sửa chữa Trung tâm Hội nghị...

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 24/06/2020 | 02:47 PM  | cms-view-count: 22
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-VPUBND ngày 03/6/2020 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thấu: Xây lắp công trình cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội...