Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trồng cây xanh, một phần tường rào và một số hạng mục khác thuộc công trình Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh

cms-publish-date 01/09/2021 | 08:24 AM  | cms-view-count: 49
Ngày 01 tháng 9 năm 2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1461/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trồng cây xanh, một phần tường rào và một số hạng mục khác thuộc...

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

cms-publish-date 27/12/2019 | 08:10 AM  | cms-view-count: 28
Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Văn phòng đã ban hành Quyết định số 169/QĐ-VPUBND ngày 27 tháng 12 năm...

Chỉ định thầu thi công xây lắp Công trình: Nhà để xe trong khuôn viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh

cms-publish-date 10/03/2021 | 11:20 PM  | cms-view-count: 3081
Ngày 10 tháng 3 năm 2021 lãnh đạo Văn phòng đã ký ban hành Quyết định số 25/QĐ-VPUBND về việc chỉ định thầu thi công xây lắp Công trình: Nhà để xe trong khuôn viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh. ...

Phê duyệt chỉ định thầu tư vấn Quản lý dự án và giám sát thi công công trình: Nhà để xe trong khuôn viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh.

cms-publish-date 10/03/2021 | 11:15 PM  | cms-view-count: 3557
Ngày 10 tháng 3 năm 2021 lãnh đạo Văn phòng đã ký ban hành Quyết định số 26/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn Quản lý dự án và giám sát thi côngcông trình: Nhà để xe trong...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác cho Văn phòng

cms-publish-date 10/03/2021 | 11:11 PM  | cms-view-count: 3327
Ngày 10 tháng 3 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 229/TTr-VPUBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác cho Văn...

Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là xe ô tô Toyota Land Cruiser biển kiểm soát 48A-6788

cms-publish-date 10/03/2021 | 11:05 PM  | cms-view-count: 2912
Ngày 10 tháng 3 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 232/TB-VPUBND về việc thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là xe ô tô Toyota Land Cruiser biển...

Báo cáo hoàn thành thi công Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

cms-publish-date 25/06/2019 | 11:03 AM  | cms-view-count: 9023
Báo cáo hoàn thành thi công Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Báo cáo đính kèm

Thẩm định báo cáo đề xuất sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 02/12/2019 | 11:21 AM  | cms-view-count: 8762
Thẩm định báo cáo đề xuất sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Tờ trình đính kèm

Phê duyệt danh sách xếp hạn nhà thầu Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

cms-publish-date 18/07/2019 | 11:01 AM  | cms-view-count: 9836
Phê duyệt danh sách xếp hạn nhà thầu Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quyết định đính kèm

Phê duyệt hồ sơ yêu cầu cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

cms-publish-date 20/06/2019 | 11:00 AM  | cms-view-count: 9722
Phê duyệt hồ sơ yêu cầu cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quyết định đính kèm

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

cms-publish-date 07/08/2019 | 10:57 AM  | cms-view-count: 9362
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quyết định đính kèm

Phê duyệt quy trình vận hành, bảo trì công trình trụ sở Tiếp công dân tỉnh

cms-publish-date 24/06/2019 | 10:54 AM  | cms-view-count: 9007
Phê duyệt quy trình vận hành, bảo trì công trình trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quyết định đính kèm

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 6 cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

cms-publish-date 08/08/2019 | 10:21 AM  | cms-view-count: 7697
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 6 cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thông báo đính kèm

Trình phê duyệt thiết kế Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

cms-publish-date 31/05/2019 | 10:14 AM  | cms-view-count: 8827
Văn phòng UBND tỉnh Trình phê duyệt thiết kế Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tờ trình đính kèm

Đề xuất chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 29/10/2019 | 10:10 AM  | cms-view-count: 7962
Văn phòng UBND tỉnh Đề xuất chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Báo cáo đính kèm

Báo cáo kết quả đề xuất chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 26/12/2019 | 10:07 AM  | cms-view-count: 3009
Báo cáo kết quả đề xuất chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Báo cáo đính kèm

Đề nghị phê duyệt chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 30/12/2019 | 10:04 AM  | cms-view-count: 325
Đề nghị phê duyệt chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Tờ trình 

Phê duyệt chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 31/12/2019 | 09:32 AM  | cms-view-count: 246
UBND tỉnh Phê duyệt chủ trương sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Quyết định đính kèm

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Công trình sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh

cms-publish-date 26/11/2019 | 09:21 AM  | cms-view-count: 220
Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Công trình sửa chữa Trung tâm Hội nghị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo đính kèm

Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa đại tu xe ô tô thuộc Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 06/03/2020 | 03:27 PM  | cms-view-count: 216
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 13/QĐ-VPUBND ngày 04/3/2020 về  việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa đại tu xe ô tô...