Văn bản điều hành

Legislation code 06/TB-VPUBND
Issuing date 06/01/2020
Published time 06/01/2020
Signer Hoàng Văn Huấn
Subject  Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần 01 năm 2020
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach