Văn bản điều hành

Legislation code 88/QĐ-VPUBND
Issuing date 09/11/2023
Published time 09/11/2023
Signer Nguyễn Trung Hiếu
Subject điều động công chức
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach