Công đoàn

Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Đ/c Nghiêm Đình Hiếu - Chủ tịch Công đoàn:

 

- Phụ trách chung.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức công đoàn; Tiếp nhận, phân chia, giao nhiệm vụ xử lý công văn đến của Công đoàn cơ sở.

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

- Triển khai phân công và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí trong Ban Chấp hành công đoàn, của đoàn viên công đoàn.

- Theo dõi việc chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên khi khó khăn, hoạn nạn.

- Tham gia với Thủ trưởng cơ quan trong công tác khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

- Chủ tài khoản công đoàn.

- Thực hiện công tác nhân sự Công đoàn

2. Đ/c Phan Sỹ Thống - Phó Chủ tịch Công đoàn:

- Trực tiếp phụ trách công tác tuyên giáo: giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, vận động đoàn viên thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Công đoàn cấp trên đến toàn thể đoàn viên trong cơ quan.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở.

- Theo dõi, hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

- Xây dựng các báo cáo chuyên đề (trừ báo cáo công tác kiểm tra, nữ công, thi đua khen thưởng, kỷ luật, tài chính, các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ).

- Được ủy quyền Chủ tài khoản Công đoàn và điều hành hoạt động Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh khi Chủ tịch Công đoàn cơ sở vắng mặt tại cơ quan.

3. Đ/c Phạm Thanh Long - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn:

- Phụ trách công tác kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban kiểm tra theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Điều lệ công đoàn Việt Nam;

- Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra và triển khai thực hiện có hiệu quả. Báo cáo công tác kiểm tra định kỳ theo quy định; xây dựng báo cáo chuyên đề thuộc các nhiệm vụ do cá nhân phụ trách.

 

4. Đ/c Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành:

 

- Phụ trách, đảm nhận nhiệm vụ kế toán của Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách công tác phong trào, hoạt động văn thể mỹ.

- Tổ chức, duy trì thường xuyên phong trào luyện tập thể thao, sinh hoạt văn nghệ trong đoàn viên. Tổ chức các hoạt động giao lưu với các tổ chức công đoàn, cơ quan, đơn vị khác nhân dịp ngày Lễ, kỷ niệm. Tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức việc tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…do các cấp ủy đảng, các ngành, khu vực tổ chức.

- Xây dựng các quy chế, quy định của Ban chấp hành CĐCS.

- Vận động, tổ chức thực hiện phong trào "xanh - sạch - đẹp" cơ quan.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với Chi đoàn cơ quan trong tham gia các phong trào, hoạt động.

- Xây dựng báo cáo chuyên đề thuộc các nhiệm vụ do cá nhân phụ trách.

- Xây dựng hoặc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm phù hợp tình hình thực tế và quy định hiện hành.

 

5. Đ/c Nguyễn Trung Trực - Ủy viên Ban Chấp hành:

 

- Phụ trách công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Công đoàn cơ sở;  tổng hợp, báo cáo công tác thi đua - khen thưởng; phát động công tác thi đua, hướng dẫn đăng ký và bình xét thi đua khen thưởng, xây dựng quy chế thi đua.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đăng ký, thực hiện các thủ tục xếp loại Đoàn viên Công đoàn, công tác khen thưởng, kỷ luật theo quy định của Công đoàn cấp trên; đăng ký, đề nghị công nhận các danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh", "Đơn vị văn hóa" hàng năm.

- Xây dựng báo cáo chuyên đề thuộc các nhiệm vụ do cá nhân phụ trách.

 

6. Đ/c Ngô Thị Bình - Ủy viên Ban Chấp hành:

- Trực tiếp phụ trách công tác Nữ công của Ban Chấp hành công đoàn.

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác Nữ công. Chịu trách nhiệm duy trì, tổ chức sinh hoạt nữ công theo định kỳ (01 quý 01 lần). Báo cáo công tác Nữ công theo quy định và yêu cầu của Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Gia đình Văn hóa", "Kế hoạch hóa gia đình" và các phong trào khác trong cán bộ công chức nữ.

- Chủ trì, phối hợp với các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn đề xuất, tổ chức hoạt động tham quan học hỏi kinh nghiệm, tọa đàm, gặp mặt, thăm hỏi động viên, tặng quà, hỗ trợ nhân dịp các ngày Lễ, Tết, ngày kỷ niệm (Tết Nguyên đán, 08/3, tết thiếu nhi 01/6, thương binh liệt sỹ 27/7, Tết Trung thu, 20/10, Quốc khánh…), cũng như khi đoàn viên công đoàn ốm đau cho đoàn viên.

- Xây dựng báo cáo chuyên đề thuộc các nhiệm vụ do cá nhân phụ trách.

7. Đ/c Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành:

 

- Lưu trữ hồ sơ, văn bản CĐCS.

- Đảm nhận công tác tổng hợp, thực hiện công tác báo cáo chung các hoạt động công đoàn theo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, cuối năm) và đột xuất; các báo cáo chuyên đề thuộc các nhiệm vụ do cá nhân phụ trách.

 - Xây dựng chương trình công tác công đoàn hằng năm.

- Thư ký các cuộc họp của Ban Chấp hành Công đoàn, cuộc họp Công đoàn cơ sở.

- Được giao công tác thủ quỹ Công đoàn, thu Đoàn phí Công đoàn.

- Thực hiện vận động quyên góp, ủng hộ từ thiện, công tác xã hội trong đoàn viên công đoàn khi công đoàn cấp trên, các cấp các ngành tổ chức, phát động.

 

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 9
Tổng: 2.054.691