Thông tin dự án

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn

Publish date 06/07/2022 | 15:22 PM  | View count: 1670
Ngày 06 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 764/TB-VPUBND về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác...

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2022

Publish date 29/03/2022 | 03:19 PM  | View count: 15285
Ngày 29 tháng 3 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 303/TB-VPUBND về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên...