Tuần thứ 8, từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020

Thứ Hai, ngày 17/02/2020
08:00

Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 và họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Theo dõi: LĐ Văn phòng. LĐ các đơn vị thuộc VP

14:00

Họp bàn công tác giảm nghèo năm 2020

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VPUBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KGVX

14:00

Thảo luận, cho ý kiến dự thảo báo cáo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020 và giai đoạn 2020-2025

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Lãnh đạo Văn phòng. Phòng KTTH

Thứ Ba, ngày 18/02/2020
08:00

Họp xét các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Họp Hội đồng xét tuyển hưởng chính sách thu hút, tạo nguồn nhân lực y tế dài hạn tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KGVX

14:00

Họp Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh thường kỳ quý I

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTTH

14:00

UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy về công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch Khu Trung tâm hành chính tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Theo dõi: Phòng KTN

Thứ Tư, ngày 19/02/2020
08:00

Họp Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng NC

14:00

Làm việc với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTN

14:00

Họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KGVX

Thứ Năm, ngày 20/02/2020
08:00

Tiếp Công dân định kỳ tháng 02/2020

Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh

Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh

Theo dõi: Ban TCD tỉnh

08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

08:00

Họp nghe báo cáo việc xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nhà máy Alumin Nhân Cơ việc giải phóng mặt bằng diện tích khai thác bô xít và xem xét các kiến nghị liên quan của người dân

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTN

14:00

Dự Hội nghị liên tịch đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 và dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh năm 2020

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: HĐND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTTH

Thứ Sáu, ngày 21/02/2020
08:00

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại văn phòng


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông