Tuần thứ 12, từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019

Thứ Hai, ngày 18/03/2019
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

14:00

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bất thường

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Đi khảo sát cùng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Tuy Đức

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Ba, ngày 19/03/2019
08:00

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: BCH Quân sự tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Đi khảo sát cùng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Glong

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

14:00

Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

14:00

Họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư 1146

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

14:00

Họp Hội đồng xét duyệt dự án đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Thứ Tư, ngày 20/03/2019
07:30

Tiếp Công dân định kỳ tháng 3 năm 2019

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Trụ sở Ban TCD tỉnh

Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh

Theo dõi: Ban Tiếp công dân tỉnh

Cả ngày
07:45

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trường Cao đẳng cộng đồng

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

08:00

Cùng Đoàn Công tác của Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Gia Nghĩa

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Thị ủy Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Họp Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX lần thứ 7

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 3 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

09:00

Họp bàn phương án hỗ trợ kinh phí để làm nhà ở cho người nghèo

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

14:00

Làm việc với Công ty Điện lực Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 3 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng CN

Thứ Năm, ngày 21/03/2019
06:30

Dự Buổi Cà phê Doanh nhân định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: DaNo Center

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

08:00

Dự Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

09:30

Dự buổi công bố Quyết định và triển khai Kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

Thứ Sáu, ngày 22/03/2019
07:00

Dự Lễ Khai mạc ngày Chạy Olympic 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 24 và Chỉ thị  45 của Trung ương

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Bảy, ngày 23/03/2019
08:00

Dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 9 (vòng IV), năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

08:00

Dự sự kiện Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống Lao 2019 sơ kết 5 năm triển khai chiến lược quốc gia phòng chống lao và phát động Chương trình hành động quốc gia chấm dứt bệnh lao đến năm 2030

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông