Tuần thứ 17, từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017

Thứ Hai, ngày 24/04/2017
08:00

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng tỉnh năm 2016

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

Thứ Ba, ngày 25/04/2017
08:00

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp giải quyết những khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của một số công dân tỉnh Đắk Nông (liên quan đến dự án Thủy điện Đồng Nai 3, 4)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Các phòng: NC, NN

Thứ Tư, ngày 26/04/2017
08:00

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NN

08:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP UBND tỉnh

Thứ Sáu, ngày 28/04/2017
08:00

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Ghi chú :

  • Từ ngày 26-27/4/2017, PCT Tôn Thị Ngọc Hạnh bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở tại Thái Nguyên.
  • Ngày 27-28/4/2017, PCT Trương Thanh Tùng và PCT Tôn Thị Ngọc Hạnh khám sức khỏe định kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh theo lịch của Ban Bảo về và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông