Tuần thứ 50, từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017

Thứ Hai, ngày 11/12/2017
07:30

Dự Lễ khai mạc chặng 8 Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương - Cúp Ống nhựa Hoa Sen - năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng VX

08:00

Tham dự Lễ Hội ngày cà phê Việt Nam lần thứ nhất năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Đà Lạt - Lâm Đồng

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Dự Hội nghị Tổng kết điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Đà Lạt - Lân Đồng

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng VX

Thứ Ba, ngày 12/12/2017
07:00

Họp Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 5, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
08:30

Tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Tư, ngày 13/12/2017
07:30

Họp Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 5, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
Thứ Năm, ngày 14/12/2017
07:30

Họp Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 5, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
Thứ Sáu, ngày 15/12/2017
07:30

Họp Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 5, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
07:30

Làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban dân nguyện Quốc hội về việc giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC

Cả ngày
07:30

Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2017,  giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
08:00

Dự Hội thảo triển khai đề tài "Tây Nguyên về nghiên cứu giá trị di sản hang động, đề xuất xây dựng bảo tàng bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên lấy thí dụ hang động núi lửa ở Krông Nô"

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Cả ngày
Ghi chú :

Từ 17/12/2017 đến 20/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần  Xuân Hải tham dự Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển CLV tại tỉnh Bình Phước năm 2017


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông