Tuần thứ 34, từ ngày 20/08/2018 đến ngày 24/08/2018

Thứ Hai, ngày 20/08/2018
07:00

Dự Bồi dưỡng cho khung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: BCH Quân sự tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

08:00

Tiếp Công dân định kỳ tháng 8/2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Ban Tiếp công dân

13:30

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần: Lãnh đạo VP, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc VP UBND

Theo dõi:

15:30

Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng TH

Thứ Ba, ngày 21/08/2018
07:30

Đi công tác tại Vương quốc Campuchia

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Vương quốc Campuchia

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để nghê báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng VX

Thứ Tư, ngày 22/08/2018
07:30

Hội nghị đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương Phòng KT

Cả ngày
14:00

Họp Rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tại các Quỹ tài chính ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

16:30

Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Thứ Năm, ngày 23/08/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP Phòng KT

08:00

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Gia Nghĩa

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng TH

14:00

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông