Hội cựu chiến binh

Hội cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh được hình thành trên cơ sở Hội Cựu chiến binh HĐND và UBND theo Quyết định số 02/QĐ-CCB ngày 04/5/2004 của Hội Cựu chiến binh cơ quan Dân chính đảng tỉnh và đã trải qua 03 kỳ Đại hội. Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ cơ bản của Hội; thường xuyên nắm vững tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên; quân tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình" và các luận điều, hành động sai trái của các thế lực thù địch. Cán bộ, hội CCB Văn phòng luôn tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức về mọi mặt; đấu tranh chống mọi tư tưởng bè phái, cục bộ, bảo thủ, đoàn kết, vận động hội viên Cựu chiến binh phát huy phẩm chất truyền thống của "Bộ đội cụ Hồ". Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững vai tró, vị trí của Hội; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Chi đoàn thành niên và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyền truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cho các thế hệ trẻ.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ

Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh luôn luôn đoàn kết, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Tăng Đăng Sáu

 

 

 

 

 

 

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5
Tổng: 2.239.100