Thông tin tuyên truyền

Thông tin truyên truyền từ tuần 50 năm 2023

Publish date 07/12/2023 | 08:03 AM
1. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại ngân hàng chính sách xã hội đối với người...

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Publish date 23/11/2023 | 03:23 PM
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 761/KH-UBND ngày 21/11/2023 về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn tỉnh...

Thông tin truyên truyền từ tuần 48 năm 2023

Publish date 21/11/2023 | 09:36 AM
1. Tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tiếp tục đổi...

Tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Publish date 10/11/2023 | 10:17 AM
Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1738/STTTT-TTBCXB ngày 09/11/2023 về việc tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông  trong tình hình mới. Theo đó, đề nghị...

Thông tin truyên truyền từ tuần 46 năm 2023

Publish date 09/11/2023 | 03:12 PM
1. Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 tới các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà...

Uu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe

Publish date 21/10/2023 | 03:05 PM
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1332/VPUBND-HCQT ngày 20/10/2023 về việc ưu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe. Theo đó, yêu cầu các phòng, đơn...

Thông tin truyên truyền từ tuần 43 năm 2023

Publish date 21/10/2023 | 08:07 AM
1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình số 42 –CTr/TU ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết quản lý, bảo vệ,...

Thông tin truyên truyền từ tuần 41 năm 2023

Publish date 06/10/2023 | 09:03 AM
1. Tuyền truyền Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027" và...

Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến

Publish date 26/09/2023 | 02:07 PM
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến tại Văn phòng UBND tỉnh, ngày 25/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1194/VPUBND-HCQT về...

Thông tin truyên truyền từ tuần 39 năm 2023

Publish date 20/09/2023 | 02:30 PM
1. Thông tin, truyền thông công tác cải cách hành chính gắn với mô hình sáng kiến cải cách hành chính " Ngày không viết " và " Ngày không hẹn " bắt đầu thực hiện từ ngày 15/10/2023 vào thứ tư...