Cơ cấu tổ chưc

I. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 
 
1. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Chánh Văn phòng
 

 - Năm sinh: 16/3/1974
 - Quê quán: Kiến Thụy, Hải Phòng
 - Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0905.116.374
 - Mail: hieunt.ubnd@daknong.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: 

a) Chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh (gọi tắt là Văn phòng); điều hành chung các hoạt động của Văn phòng; phân công, ủy quyền, điều phối hoạt động để các Phó Chánh Văn phòng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công.
b) Chủ tài khoản của Văn phòng; được ủy quyền chủ tài khoản Ban Biên giới tỉnh theo quyết định của cấp thẩm quyền.
c) Trực tiếp chỉ đạo xử lý các nhiệm vụ:
- Công tác đảng, tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính của Văn phòng.
- Thư ký Ban cán sự đảng UBND tỉnh.
- Đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Quy chế làm việc của UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Quy chế làm việc của UBND tỉnh. 
- Công tác Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, giai đoạn; quy hoạch tỉnh.
- Công tác nội vụ (gồm: tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức; chính sách; khen thưởng, kỷ luật).
- Công tác thanh tra (trừ công tác thanh tra chuyên ngành của các sở, ban, ngành).
- Công tác thống kê, chế độ thông tin báo cáo định kỳ (hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm) và đột xuất phát sinh.
- Công tác Hội đồng nhân dân.
- Lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (trừ công tác báo chí, thông tin, tuyên truyền).
- Chỉ đạo theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách, theo dõi.
- Chỉ đạo việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện Chương trình công tác hàng năm của UBND tỉnh.
- Đầu mối tiếp nhận giấy mời UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh để đưa vào lịch làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
d) Giữ mối quan hệ công tác với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
đ) Làm người phát ngôn của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; xử lý kịp thời thông tin báo chí phản ánh liên quan đến nhiệm vụ được phân công.
e) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo:
- Phòng Tổng hợp; 
- Theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ tại các phòng, đơn vị khác theo các công việc, lĩnh vực được phân công. 
f) Theo dõi địa bàn thành phố Gia Nghĩa.
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

 

2. Đồng chí Phạm Ngọc Tuyển - Phó Chánh Văn phòng

 

 - Năm sinh: 06/11/1977
 - Quê quán: Đông Động, Đông Hưng, Thái Bình
 - Chức vụ: - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế
                                        - Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0974.12.89.89.
 - Mail: tuyenpn.ubnd@daknong.gov.vn

 
Nhiệm vụ được phân công:

a) Được Chánh Văn phòng ủy quyền chủ tài khoản của Văn phòng.
b) Theo dõi, chỉ đạo xử lý các nhiệm vụ, lĩnh vực:
- Tài chính, ngân sách, phí, lệ phí, giá; Ngân hàng; Kiểm toán (Trừ kiểm toán chuyên ngành, chuyên đề không thuộc lĩnh vực theo dõi); Kho bạc; Thuế; Hải quan; Thị trường tài chính - tiền tệ. 
- Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Khoa học và công nghệ.
- Công tác thanh tra chuyên ngành thuộc các sở, ban, ngành được phân công phụ trách, theo dõi.
- Chỉ đạo theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách, theo dõi.
- Ký danh mục các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành theo ủy quyền.
c) Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.
d) Giữ mối quan hệ công tác với các sở, ban, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi. 
đ) Làm người phát ngôn của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao; xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến nhiệm vụ được phân công.
e) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: 
- Nông nghiệp  - Tài nguyên và Môi trường; 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ tại các phòng, đơn vị khác theo các công việc, lĩnh vực được phân công.
f) Theo dõi địa bàn các huyện: Tuy Đức, Đắk Glong.
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chánh Văn phòng.

 

3. Đồng chí Nghiêm Đình Hiếu - Phó Chánh Văn phòng
 

  - Năm sinh: 17/02/1989
 - Quê quán: Thượng Vũ - Phú Xuyên - Hà Nội
 - Chức vụ: - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
                   - Kiêm Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế
                                        - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0914.175.816
 - Mail: hieund.ubnd@daknong.gov.vn

 

a) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo xử lý các nhiệm vụ:
- Lĩnh vực nội vụ, tôn giáo (trừ nhiệm vụ do Chánh Văn phòng phụ trách);
- Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm, nhân quyền, phòng cháy, chữa cháy; 
- Lĩnh vực tư pháp, thi hành án dân sự; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO. 
- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; một cửa, một cửa liên thông.
- Công tác thanh tra chuyên ngành thuộc các sở, ban, ngành được phân công phụ trách, theo dõi.
- Chỉ đạo theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách, theo dõi.
b) Giữ mối quan hệ công tác với các sở, ban, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi. 
c) Làm người phát ngôn của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao; xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến nhiệm vụ được phân công.
d) Kiêm nhiệm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh.
đ) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: 
- Phòng Nội chính (trừ lĩnh vực nội vụ do Chánh Văn phòng phụ trách); 
- Ban Tiếp công dân; 
- Phòng Hành chính - Quản trị (Thực hiện nhiệm vụ lễ tân, khánh tiết, nghi lễ đón tiếp, bố trí ăn nghỉ các đoàn khách của Chủ tịch UBND tỉnh và của UBND tỉnh);
- Theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ tại các phòng, đơn vị khác theo các công việc, lĩnh vực được phân công.
e) Theo dõi địa bàn các huyện: Krông Nô, Cư Jút.
f) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chánh Văn phòng.

 

4. Đồng chí Phan Sỹ Thống - Phó Chánh Văn phòng

 

 

 - Năm sinh: 23/08/1981
 - Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Sư phạm Giáo dục tiểu học,
                                        - Thạc sĩ Quản lý giáo dục
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0979 623 527
 - Mail: thongps.ubnd@daknong.gov.vn

 

II. Danh sách công chức, viên chức và nhân viên các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh

 
1. Phòng Tổng hợp
 

 - Họ và tên: Lê Tuấn Đốc
 - Năm sinh: 04/4/1982
 - Quê quán: Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0977.705.257
 - Mail: doclt.ubnd@daknong.gov.vn

 

  - Họ và tên: Đinh Ngọc Hiếu
 - Năm sinh: 09/8/1988 
 - Quê quán: Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0985.533.699
 - Mail:hieudn.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Trần Như Hùng
 - Năm sinh: 08/11/1982
 - Quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam                                       
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế
                                       - Thạc sĩ Kinh tế phát triển
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0943.470.707
 - Mail: hungtn.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
 - Sinh ngày: 28/8/1987
 - Quê quán: Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
 - Chức  vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Đại học Luật - Chính trị
 - Trình độ chính trị: Trung cấp
 - Số điện thoại: 0905.288.485

 - Mail: thanhtt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Phạm Thị Dung
 - Năm sinh: 10/01/1987
 - Quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0944.975.005
 - Mail: dungpt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Đỗ Thị Diễm My
 - Năm sinh: 21/9/1990
 - Quê quán: Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0397.063.214
 - Mail:mydtd.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Trung Quý
 - Năm sinh: 01/6/1990
 - Quê quán: Điện Bàn, Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0905 771 667
 - Mail: quynt.ubnd@daknong.gov.vn

 

2. Phòng Kinh tế

 - Họ và tên: Vũ Văn Vinh
 - Năm sinh: 20/7/1980
 - Quê quán: Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0985.840.055
 - Mail:vinhvv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Bùi Thị Tuyết
 - Năm sinh: 23/7/1984
 - Quê quán: Thạch Hưng,Thạch Hà, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân kinh tế
                                        - Cử nhân Anh ngữ;
                                        - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0904.443.618
 - Mail: tuyetbt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Đào Huy Trung
 - Năm sinh: 17/02/1980
 - Quê quán: Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0906479789
 - Mail: trungdh. ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Xuân Hoàn
 - Năm sinh: 29/10/1976
 - Quê quán: Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế
                                        - Thạc sĩ Kinh tế phát triển
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0947.25.6879
 - Mail: hoannx.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Phúc Châu
 - Năm sinh: 06/9/1985
 - Quê quán: Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư Cầu đường
                                        - Thạc sĩ Cầu đường
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0985. 998.611
 - Mail: chaunp.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Mạc Như Công
 - Năm sinh: 16/10/1983
 - Quê quán: Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyện môn: Kỹ sư ô tô - Máy động lực
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0915.518.779
 - Mail: congmn.ubnd@daknong.gov.vn

  

 - Họ và tên: Trần Minh Hoàng
 - Năm sinh: 07/11/1989
 - Quê quán: Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam
 - Chức vụ: chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0974.297.432
 - Mail: hoangnm.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Hòa Thị Thủy
 - Năm sinh: 02/11/1990
 - Quê quán: xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 - Chức vụ: chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 - ĐTDĐ0942091515
 - Mail: hoathithuy@gmail.com

 

 - Họ và tên: Đinh Hải Định
 - Năm sinh: 05/4/1979
 - Quê quán: Gia Phong,  Gia Viễn, Ninh Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0979.721.769
 - Mail: dinhdh.ubnd@daknong.gov.vn

 

3.  Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

 

 - Họ và tên: Nguyễn Trọng Thường
 - Năm sinh: 03/8/1982
 - Quê quán: Đức Thanh, Đức Thọ, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý Đất đai
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0906.494.878
 - Mail: thuongnt.ubnd@daknong.gov.vn

 

  - Họ và tên: Trần Thị Hà
 - Năm sinh: 10/10/1979
 - Quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư Quản lý Đất đai
                                       - Thạc sĩ Kinh tế phát triển
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0935.050.509
 - Mail: hatt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Lê Văn Thiếu
 - Năm sinh: 15/3/1979
 - Quê quán: Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Lâm nghiệp
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0915096379
 - Mail: thieulv.ubnd@daknong.gov.vn

 

  - Họ và tên: Trần Thị Hồng Vân
 - Năm sinh: 20/12/1982
 - Quê quán: Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân kinh tế
                                         - Cử nhân Anh ngữ
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0909.653.402
 - Mail: vantth.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Lê Văn Thanh
 - Năm sinh: 21/9/1983
 - Quê quán: Quỳnh Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Nông lâm  
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0972.95.49.89
 - Mail: thanhlv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Phạm Thị Loan
 - Năm sinh: 02/9/1989
 - Quê quán: Xuân Châu, Thọ Xuân, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn:  - Cử nhân Quản lý Đất đai
                                         - Thạc sĩ Quản lý Đất đai
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0966.030.305
 - Mail: loanpt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Nam
 - Năm sinh: 15/07/1987
 - Quê quán: Quang Minh, Kiến Xương, Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0944.06.93.93 - 0972.968.348
 - Mail: namnth.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Lê Khắc Chí
 - Năm sinh: 23/12/1988
 - Quê quán: Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0905.654.325
 - Mail: chilk.ubnd@daknong.gov.vn

 

4. Phòng Khoa giáo - Văn xã

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Hà Hiệp
 - Năm sinh: 27/5/1979
 - Quê quán: An Ninh, Tuy An, Phú Yên
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Triết học

                                       - Thạc sỹ Triết học
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0905.102.211
 - Mail: hiepnh.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Quý
 - Năm sinh: 01/8/1981
 - Quê quán: Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0919.371.015
 - Mail: quinth.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Đoàn Sỹ Tiến
 - Năm sinh: 07/8/1964
 - Quê quán: Bình Sơn, Quảng Ngãi
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Lịch sử
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0914.142.564
 - Mail: tiends.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
 - Năm sinh: 20/6/1986
 - Quê quán: Hương Ngãi, Thạch Thất, Hà Nội
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Lịch sử
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0916.676.061
 - Mail: hantt.ubnd@daknong.gov.vn

 

  

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Vân
 - Năm sinh: 29/12/1984
 - Quê quán: Vạn Ninh, Gia Lương, Bắc Ninh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0947.303.338
 - Mail: vanntt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Trần Văn Bốn
 - Năm sinh: 19/5/1984
 - Quê quán: Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                        - Cao đẳng Du lịch
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0944.848.086
 - Mail: bontv.ubnd@daknong.gov.vn
 
5. Phòng Nội chính
 

 

 - Họ và tên: Võ Văn Nhâm
 - Năm sinh: 16/01/1975
 - Quê quán: Thạch Hải, Thạch Hà, Hà tĩnh
 - Chức vụ: - Trưởng phòng 
 - Trinh độ chuyên môn: - Cử nhân Luật 
                                      - Cử nhân Hành chính

 - Trình độ chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0982.113.647
 - Mail: nhamvv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tâm
 - Năm sinh: 
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: - Phó Trưởng phòng 
 - Trinh độ chuyên môn: 
 - Trình độ chính trị: 
 - Điện thoại: 0983.058.528
 - Mail: tamnn.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Nguyên Trường
 - Năm sinh: 18/11/1987
 - Quê quán: Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư Quản lý Đất đai
                                        - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
                                         - Thạc sĩ Quản lý kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0918.377.003
 - Mail: Truongnn.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Vũ Thị Hồng Loan
 - Năm sinh: 22/4/1981
 - Quê quán: Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Nông lâm
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0905.718.990
 - Mail: loanvth.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Phạm Thanh Long
 - Năm sinh: 04/12/1986
 - Quê quán: Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: - Đại học Địa lý - Du lịch
                                        - Thạc sĩ Quản lý công
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0935.94.93.92 - 0967.00.55.77
 - Mail: longpt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Tăng Đăng Sáu
 - Năm sinh: 20/5/1980
 - Quê quán: Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                       - Cử nhân Công nghệ thông tin
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0945.80.80.83 - 0988.397.794
 - Mail: sautd.ubnd@daknong.gov.vn

 

6.  Phòng Ngoại vụ

 

 - Họ và tên: Trần Văn Khang
 - Năm sinh: 03/02/1982
 - Quê quán: Trực Thanh, Trực Ninh, Nam Định
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0963.333.382
 - Mail: khangtv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Phạm Thị Phượng
 - Năm sinh: 10/5/1988
 - Quê quán: Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0915.85.48.48
 - Mail: phuongpt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Lê Thị Vân Anh
 - Năm sinh: 27/01/1980
 - Quê quán: Lai Thành, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Văn học Việt Nam
                                        - Thạc sĩ Văn học Việt Nam
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0978.855.867
 - Mail: anhltv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Trần Thị Bạch Vân
 - Năm sinh: 07/8/1991
 - Quê quán:Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên - Biệt phái đến BQL Công viên địa chất tỉnh
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Du lịch
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - ĐTDĐ: 0932.761.777
 - Mail: vanttb.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Thạch Phi Na Reng
 - Năm sinh: 12/5/1990
 - Quê quán: Ngọc Biên, Trà Cú, Trà Vinh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Ngữ văn
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0385.830.532
 - Mail: thachphi.ubnd@daknong.gov.vn

 

7. Ban Tiếp công dân

   

  - Họ và tên: Lương Sơn Bá
 - Sinh ngày : 01/3/1963
 - Quê quán: Núi Thành, Quảng Nam
 - Chức vụ: Phó Ban Tiếp công dân                              
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế
                                       - Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
 - Trình độ chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0915.804.639
 - Mail: bals.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Hoàng Thị Hiền
 - Năm sinh: 15/02/1975
 - Quê quán: Tân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Chuyên viên
  -Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0121.460.6556
 - Mail: hienht.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Lãnh Huỳnh Hương
 - Năm sinh: 07/7/1990
 - Quê quán: Dân Chủ, Hòa An, Cao Bằng
 - Chức vụ: Chuyên viên
  -Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0396.550.223
 - Mail: huonglq.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Lưu Văn Kính
 - Năm sinh: 25/4/1980
 - Quê quán: Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình
 - Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0978.838.357
 - Mail: kinhlv.ubnd@daknong.gov.vn

  

8. Phòng Hành chính – Quản trị

 

 

 - Họ và tên: Hoàng Văn Huấn
 - Năm sinh: 19/5/1969
 - Quê quán: Hạnh Phúc, Thọ Xuân, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0914.235.567
 - Mail: huanhv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Đậu Thị Hương
 - Sinh ngày: 20/10/1986
 - Quê quán: Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 - Chức  vụ:  Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
 - Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
 - Số điện thoại: 0906.552.424

 - Mail: huongdt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên
 - Năm sinh: 02/02/1989
 - Quê quán: Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 - Chức vụ: Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0941730077-0934790607
 - Mail: kiennt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Phạm Thị Thanh Hải
 - Năm sinh: 28/11/1977
 - Quê quán: Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0985.875.767
 - Mail: haiptt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 
 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
 - Năm sinh: 18/8/1986
 - Quê quán: Tân Hào, Vũ Thư, Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên, Kiêm Thủ quỹ cơ quan
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế
                                       - Trung cấp Văn thư Lưu trữ
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0935.503.719
 - Mail: thuynt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Huỳnh Thị Mỹ Quyên
 - Năm sinh: 10/11/1981
 - Quê quán: Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                        - Trung cấp Lưu trữ
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0982.436.617
 - Mail: quyenhtm.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Kiều
 - Năm sinh: 19/9/1996
 - Quê quán: Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 
 - Mail: kieuntt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 - Họ và tên: Phạm Hạnh Dung
 - Năm sinh: 01/8/1984
 - Quê quán: Trực Ninh, Trực Thuận, Nam Định
 - Chức vụ: Cán sự
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                        - Trung cấp Thư viện thông tin
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0973.812.345
 - Mail: dungph.ubnd@daknong.gov.vn

 

  

 - Họ và tên: Ngô Thị Bình
 - Năm sinh: 20/10/1976
 - Quê quán: Định Liên, Yên Định, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Cán sự
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Quản trị Văn phòng
                                        - Trung cấp Lưu trữ
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0935.066.979
 - Mail: binhnt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài
 - Năm sinh: 20/02/1981
 - Chức vụ: Cán sự Văn thư
 - Quê quán: Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính Văn thư
 - Điện thoại: 0919.625.322
 - Mail: hoaint.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Phan Thành Công  
 - Năm sinh: 19/7/1990
 - Quê quán: Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định
 - Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật, Biệt phái từ Trung tâm HCC
 - Trình độ Chuyên môn:  Cao đẳng nghề hệ thống điện
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0837190.790
 - Mail: congpt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 
 

 - Họ và tên: Đinh Minh Hoa

 - Năm sinh: 
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: Đội trưởng Đội xe
 - Điện thoại: 
 - Mail: .ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Võ Hải Anh
 - Năm sinh: 
 - Quê quán:  
 - Chức vụ: Nhân viên Lái xe
 - Điện thoại: 
 - Mail: .ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Hoàng Thị Hảo
 - Năm sinh: 10/4/1982
 - Quê quán: Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình
 - Chức vụ: Nhân viên phục vụ
 - Điện thoại: 0935.167.225
 - Mail: haoht.ubnd@daknong.gov.vn
 

 - Họ và tên: Trương Thị Thanh
 - Năm sinh: 10/11/1983
 - Quê quán: Hưng Chính, Hưng Nguyên, Nghệ An
 - Chức vụ: Nhân viên phục vụ
 - Điện thoại: 0979.635.846
 - Mail: thanhtt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
 - Năm sinh: 25/10/1984
 - Quê quán: Lập Thạch, Vĩnh Phúc
 - Chức vụ: Nhân viên phục vụ
 - Điện thoại: 0979.007.598
 - Mail: binhnt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 - Họ và tên: Phạm Thị Diễm
 - Năm sinh: 10/3/1991
 - Quê quán: Quảng Nam
 - Chức vụ: Nhân viên phục vụ
 - Điện thoại: 0845204848
 - Mail: 
 

9. Trung tâm Phục vụ Hành chính công

 

 - Họ và tên: Nguyễn Trung Trực
 - Năm sinh: 13/7/1980
 - Quê quán: Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
 - Chức vụ: Phó Giám đốc
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0986.218.979
 - Mail: trucnt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Bùi Thị Oanh

 - Năm sinh: 05/10/1978
 - Quê quán: Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: Đang học Trung cấp
 - Điện thoại: 039.694.3679
 - Mail: oanhbt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Ngô Thị Phương
 - Năm sinh: 24/9/1985
 - Quê quán: Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình đô chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0942.300.139
 - Mail:phuongnt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
 - Năm sinh: 12/5/1984
 - Quê quán: Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Công nghệ thông tin
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0987.971.147
 - Mail: hoant.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Cao Thị Thùy Mai
 - Năm sinh: 02/9/1989
 - Quê quán: Quảng Tiên, Quảng Trạch, Quảng Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0981.870.106
 - Mail:maictt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Thái Thị My

 - Năm sinh: 17/01/1990
 - Quê quán: Bình An, Tây Sơn, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh doanh Thương mại
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0947.476.060
 - Mail: mytt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

 - Năm sinh: 01/02/1989
 - Quê quán: Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Quản trị Văn phòng
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0989.628.346
 - Mail: hienntt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Bé Ngoan

 - Năm sinh: 10/10/1984
 - Quê quán: Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Thông tin thư viện
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0973.808.201
 - Mail: ngoanntb.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Lê Thị Huyền Thương
 - Năm sinh: 25/8/1990
 - Quê quán: Tân Phong, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                         - Trung cấp Hành chính văn thư
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0901.998.830
 - Mail: thuonglth.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 

 

 - Họ và tên: Phạm Thị Liệu
 - Năm sinh: 06/01/1983
 - Quê quán: Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0913.438.387
 - Mail: lieupt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Đinh Thị Vân
 - Năm sinh: 02/02/1985
 - Quê quán: Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                         - Trung cấp Văn thư lưu trữ
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0914.085.333
 - Mail: vandt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Hồ Thị Ngọc Tâm
 - Năm sinh: 10/3/1987
 - Quê quán: Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                         - Cao đẳng Du lịch
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0985.010.979
 - Mail: tamhtn.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Phan Thị Liễu
 - Năm sinh: 15/02/1984
 - Quê quán: Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                         - Trung cấp Văn thư lưu trữ
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0979.242.212
 - Mail: lieupt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: K H Vân Niê KDăm
 - Năm sinh: 01/6/1983
 - Quê quán: Quảng Sơn, Đắk Glong, Đắk Nông
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Quản trị Văn phòng
                                         - Trung cấp Hành chính Văn thư
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0934.983.779
 - Mail: vankh.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Bùi Văn Hiến
 - Năm sinh: 15/05/1984
 - Quê quán: Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                         - Trung cấp điện kỹ thuật
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0968.28.75.79
 - Mail: hienbv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Bùi Duy Thống
 - Năm sinh: 26/10/1987
 - Quê quán: Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng  Nam 
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0973.734.734
 - Mail: thongbd.ubnd@daknong.gov.vn

 

10. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

 

 - Họ và tên: Đỗ Thanh Hạnh

 - Ngày sinh: 04/12/1982
 - Quê quán: Tân Hoà- Hưng Hà- Thái Bình
 - Chức vụ: Phó Giám đốc
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0918700688
 - Mail: dohanh2022dn@gmail.com

 

 - Họ và tên: Dương Thị Minh Tâm

 - Ngày sinh: 20/01/1985
 - Quê quán: Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Chuyên viên 
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Xã hội học
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0905429565
 - Mail: tamttxtđt@gmail.com

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 1
Tổng: 2.052.079