Hoạt động Đảng, đoàn thể

Thành lập Ban nữ công quần chúng nhiệm kỳ 2023-2028

Publish date 24/08/2023 | 07:46 AM  | View count: 760
Ban Châp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số  18/QĐ-CĐCS ngày...

Lễ công bố Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Publish date 26/07/2023 | 04:16 PM  | View count: 6656
Chiều ngày 26/7/2023, tại trụ sở làm việc Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh...

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh mở rộng

Publish date 23/11/2022 | 01:48 AM  | View count: 49896
Ngày 22/11/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nghiêm Đình Hiếu - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh,...

Công bố và trao Quyết định công nhận đảng chính thức đối với đảng viên thuộc Chi bộ 5

Publish date 04/10/2022 | 02:24 PM  | View count: 43265
Ngày 03/10/2022, Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Chi bộ định kỳ tháng...

Chiều 28/9/2022, Chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Publish date 29/09/2022 | 10:27 AM  | View count: 124111
Đầy đủ các đồng chí đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 1 đã tham dự Đại hội, đặc biệt Đại hội có sự...

Đại hội Chi bộ 7 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Publish date 26/09/2022 | 10:21 AM  | View count: 43950
Ngày 22/9/2022, Chi bộ 7 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ...

Đại hội Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Publish date 06/09/2022 | 09:37 AM  | View count: 228330
Ngày 29/8/2022, Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ...

Thời gian tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 04/08/2022 | 02:59 PM  | View count: 993
Ngày 04 tháng 8 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng có Công văn số 84-ĐU/VP về thời gian tổ chức Đại hội...

Kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 28/07/2022 | 11:00 AM  | View count: 92150
Ngày 28 tháng 7 năm 2022 Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định...

Phê duyệt DS đưa ra khỏi quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo

Publish date 27/07/2022 | 08:14 AM  | View count: 1764
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72-QĐ-ĐU ngày 27 tháng 7 năm 2022 về việc phê...

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Văn phòng UBND tỉnh

Publish date 22/07/2022 | 10:23 AM  | View count: 45112
Ng ày 22 th áng 7 n ăm 2022 B í th ư Đ ảng ủy V ăn ph òng UBND t ỉnh ban h ành...

Kế hoạch khắc phục một số tồn tại, hạn chế tại Thông báo số 1386-TB/ĐUK ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Publish date 13/07/2022 | 04:50 PM  | View count: 42521
Ngày 12 tháng 7 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/ĐU về...

Kế hoạch khắc phục một số tồn tại, hạn chế tại sau kết luận kiểm tra công tác dân chủ ở cơ sở

Publish date 12/07/2022 | 03:45 PM  | View count: 42662
Ngày 12 tháng 7 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng ban hành Kế hoạch số 64-KH/ĐU về việc khắc phục một...

Hướng dẫn trang trí, tổ chức đại hội và báo cáo tiến độ, kết quả Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Publish date 30/06/2022 | 02:56 PM  | View count: 671
Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng đã ban hành Công văn số 62-CV/ĐUVP về việc trang...

Triển khai một số nội dung công tác xây dựng Đảng

Publish date 06/06/2022 | 02:29 PM  | View count: 89017
Ngày 17 tháng 6 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 59-CV/ĐU về việc triển...