Văn bản điều hành

Legislation code 1479/BC-VPUBND
Issuing date 13/11/2023
Published time 13/11/2023
Signer Nghiêm Đình Hiếu
Subject Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và Quyết định số1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số13/CT-UBND ngày 03/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Báo cáo
File attach