Văn bản điều hành

Legislation code 1512/VPUBND-HCQT
Issuing date 17/11/2023
Published time 17/11/2023
Signer Nguyễn Trung Hiếu
Subject Báo cáo kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước kỳ 2019-2023
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Công văn
File attach