Văn bản điều hành

Legislation code 99/QĐ-VPUBND
Issuing date 27/11/2023
Published time 27/11/2023
Signer Nguyễn Trung Hiếu
Subject bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach