Văn bản điều hành

Legislation code 93/QĐ-VPUBND
Issuing date 23/11/2023
Published time 23/11/2023
Signer Nguyễn Trung Hiếu
Subject giao biên chế công chức, biên chế viên chức năm 2023
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach