Văn bản điều hành

Legislation code 94a/QĐ-VPUBND
Issuing date 23/11/2023
Published time 23/11/2023
Signer Nguyễn Trung Hiếu
Subject Công khai bổ sung dự toàn ngân sách nhà nước năm 2023
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach