Văn bản điều hành

Legislation code 71/QĐ-VPUBND
Issuing date 22/08/2023
Published time 22/08/2023
Signer Nguyễn Trung Hiếu
Subject việc điều động công chức
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach