Văn bản điều hành

Legislation code 04/QĐ-VPUBND
Issuing date 16/01/2024
Published time 16/01/2024
Signer Nguyễn Trung Hiếu
Subject phê duyệt đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach