Văn bản điều hành

Legislation code 1613/BC-VPUBND
Issuing date 06/12/2023
Published time 06/12/2023
Signer Nguyễn Trung Hiếu
Subject Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2023
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Báo cáo
File attach