Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Triển khai Kế hoạch hoạt động cải cách hành chính
cms-publish-date 08/05/2020 | 11:05  | cms-view-count: 721

Văn phòng UBND tỉnh triển khai Kế hoạch hoạt động cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông. Qua đó chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện để nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính tại Văn phòng

Kế hoạch đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân