Khen thưởng, xử phạt

Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến

Ngày đăng 26/09/2023 | 14:07 PM  | View count: 274
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến tại Văn phòng UBND tỉnh, ngày 25/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1194/VPUBND-HCQT về...

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng tập thể và cá nhận năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 19/01/2022 | 09:56 AM  | View count: 12634
Ngày 19 tháng 01 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Tờ trình số 65/TTr-VPUBND về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng tập thể và cá nhận năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh ...

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân về công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 21/06/2022 | 09:50 AM  | View count: 11492
Ngày 21 tháng 6 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 677/TTr-VPUBND về việc   V/v đề nghị khen thưởng thành tích trong công tác  Cải cách hành chính và thực hiện...

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy

Ngày đăng 08/07/2022 | 09:44 AM  | View count: 11634
Ngày 18 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 778/TTr-VPUBND tỉnh v ề việc Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định số...

Tặng giấy khen năm 2021 đối với tập thể và cá nhân Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 27/12/2021 | 03:32 PM  | View count: 14592
Ngày 27 tháng 12 năm 2021 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 120/QĐ-VPUBND về việc tặng giấy khen năm 2021 đối với tập thể và cá nhân đối với công chức, viên chức và nhân viên Văn...

Công nhận lao động tiến tiến năm 2021 đối với tập thể và cá nhân Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 27/12/2021 | 03:30 PM  | View count: 13058
Ngày 27 tháng 12 năm 2021 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 118/QĐ-VPUBND về việc công nhận lao động tiến tiến năm 2021 đối với tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và...

Công nhận lao động tiến tiến năm 2020 đối với tập thể và cá nhân Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 15/12/2020 | 03:23 PM  | View count: 13172
Ngày 25 tháng 12 năm 2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 93/QĐ-VPUBND về việc công nhận Lao động tiên tiến năm 2020 đối với tập thể và cá nhân công chức viên chức...

Khen thưởng năm 2020 đối với công chức, viên chức và nhân viên Văn phòng

Ngày đăng 25/12/2020 | 02:54 PM  | View count: 17479
Ngày 25 tháng 12 năm 2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 92/QĐ-VPUBND về việc tặng giấy khen năm 2020 đối với tập thể và cá nhân Văn phòng UBND tỉnh ...

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng thành tích năm 2020 đối với tập thể và cá nhân Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 14/04/2021 | 02:38 PM  | View count: 15486
Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích năm 2020 đối với tập thể và cá nhân Văn phòng UBND tỉnh * Tập thể lao...

Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2019 đối với tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 05/01/2020 | 10:30 PM  | View count: 274621
Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đối với 09 tập thể và 102 cá nhân Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2019 Quyết định kèm theo: ...

Quyết định tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2019

Ngày đăng 05/01/2020 | 10:22 PM  | View count: 238023
Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã Quyết định tặng Giấy khen đối với 07 tập thể và 85 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2019 Quyết định kèm theo: ...

Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019 đối với cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 05/01/2020 | 10:37 PM  | View count: 173529
Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019 đối với 16 cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định kèm theo: ...

Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng 05/01/2020 | 10:38 PM  | View count: 171371
Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với 04 tập thể và 47 cá nhân; Hoàn thành nhiệm vụ đối với 05 tập thể và 58 cá nhân. Quyết định kèm theo...

Đề nghị cấp có thẩm quyền tặng Kỷ nhiệm chương vì sự nghiệp Tư pháp

Ngày đăng 15/06/2020 | 10:16 PM  | View count: 326597
Văn phòng UBND tỉnh đã trình cấp có thẩm quyền đề nghị tặng Kỷ nhiệm chương vì sự nghiệp Tư pháp đối với 01 đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh Tờ trình đính kèm

Tổ chức cuộc họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên và trước thời hạn

Ngày đăng 26/05/2020 | 10:09 AM  | View count: 162185
Chiều ngày 26 tháng 5 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên và trước thời hạn 6 tháng đầu năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân...

Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2018 đối với tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 11/05/2020 | 10:57 PM  | View count: 212689
Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đối với 09 tập thể và 73 cá nhân Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 Quyết định kèm theo TĐS

Quyết định tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2018

Ngày đăng 11/05/2020 | 10:55 PM  | View count: 280760
Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã Quyết định tặng Giấy khen đối với 03 tập thể và 44 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 Quyết định kèm theo: ...

Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2018 đối với cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 11/05/2020 | 10:50 PM  | View count: 302633
Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2018 đối với 17 cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định kèm theo ...