Đề nghị cấp có thẩm quyền tặng Kỷ nhiệm chương vì sự nghiệp Tư pháp

cms-publish-date 15/06/2020 | 22:16 PM  | cms-view-count: 32725
Văn phòng UBND tỉnh đã trình cấp có thẩm quyền đề nghị tặng Kỷ nhiệm chương vì sự nghiệp Tư pháp đối với 01 đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh Tờ trình đính kèm

Tổ chức cuộc họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên và trước thời hạn

cms-publish-date 26/05/2020 | 10:09 AM  | cms-view-count: 14191
Chiều ngày 26 tháng 5 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên và trước thời hạn 6 tháng đầu năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân...

Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2018 đối với tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 11/05/2020 | 10:57 PM  | cms-view-count: 15162
Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đối với 09 tập thể và 73 cá nhân Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 Quyết định kèm theo TĐS

Quyết định tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2018

cms-publish-date 11/05/2020 | 10:55 PM  | cms-view-count: 16922
Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã Quyết định tặng Giấy khen đối với 03 tập thể và 44 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 Quyết định kèm theo: ...

Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2018 đối với cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 11/05/2020 | 10:50 PM  | cms-view-count: 16065
Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2018 đối với 17 cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định kèm theo ...

Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

cms-publish-date 11/05/2020 | 10:38 PM  | cms-view-count: 14402
Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với 04 tập thể và 47 cá nhân; Hoàn thành nhiệm vụ đối với 05 tập thể và 58 cá nhân. Quyết định kèm theo...

Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019 đối với cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 11/05/2020 | 10:37 PM  | cms-view-count: 15252
Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019 đối với 16 cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định kèm theo: ...

Quyết định tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2019

cms-publish-date 11/05/2020 | 10:22 PM  | cms-view-count: 18563
Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã Quyết định tặng Giấy khen đối với 07 tập thể và 85 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2019 Quyết định kèm theo: ...

Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2019 đối với tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 11/05/2020 | 10:30 PM  | cms-view-count: 21585
Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đối với 09 tập thể và 102 cá nhân Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2019 Quyết định kèm theo: ...