Tin Cải cách hành chính

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
Ngày đăng 09/01/2020 | 10:58  | View count: 1261

Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 25/KH-VPUBND ngày 08/01/2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Kế hoạch đính kèm