Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”

Ngày đăng 02/07/2024 | 10:03 AM
- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng...

Tuyên truyền, phổ biến các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng

Ngày đăng 02/07/2024 | 08:47 AM
- Tuyên truyền, đăng tải thông tin các nội dung tại Quyết định số 2345/QĐ-NHNN, ngày 18/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công văn số 5262/NHNN-CNTT ngày 25/6/2024 của Ngân...

Nội dung tuyên truyền từ tuần thứ 24, năm2024

Ngày đăng 01/07/2024 | 10:05 AM
1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 45 –NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu...

Sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Ngày đăng 01/07/2024 | 09:55 AM
Từ  ngày 01/7/2024,  Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông sẽ chỉ cho phép sử dụng 02 loại tài khoản để đăng nhập thực hiện thủ tục hành chính, cụ...

Tuyên truyền công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày đăng 27/06/2024 | 10:46 AM
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện tại các văn bản: Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác...

Thông tin truyên truyền từ tuần 50 năm 2023

Ngày đăng 07/12/2023 | 08:03 AM
1. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại ngân hàng chính sách xã hội đối với người...

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 23/11/2023 | 03:23 PM
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 761/KH-UBND ngày 21/11/2023 về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn tỉnh...

Thông tin truyên truyền từ tuần 48 năm 2023

Ngày đăng 21/11/2023 | 09:36 AM
1. Tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tiếp tục đổi...

Tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Ngày đăng 10/11/2023 | 10:17 AM
Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1738/STTTT-TTBCXB ngày 09/11/2023 về việc tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông  trong tình hình mới. Theo đó, đề nghị...

Thông tin truyên truyền từ tuần 46 năm 2023

Ngày đăng 09/11/2023 | 03:12 PM
1. Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 tới các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà...