Dự thảo VBQPPL lấy ý kiến

STT Tên dự thảo Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến
1 Đề nghị phối hợp, lấy ý kiến việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 08/07/2022 13/07/2022
2 Lấy ý kiến Dự thảo phát động phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh 07/07/2022 12/07/2022
3 Xin ý kiến về phần mềm theo dõi các nhiệm vụ giao của UBND tỉnh cho các sở, ban, ngành và địa phương 07/07/2022 07/07/2022
4 Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh 05/07/2022 12/07/2022
5 Xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản về công tác kiểm tra, giám sát: Quy chế làm việc UBKT; Chương trình Kiểm tra, giám sát của ĐUVP; Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT 03/07/2020 07/07/2020
6 Góp ý dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 25/06/2020 29/06/2020
7 Dự thảo lấy ý kiến (lần cuối) về chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng 17/06/2020 23/06/2020
8 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng 26/05/2020 26/05/2020
9 Dự thảo xin ý kiến góp ý (Thành viên UBND tỉnh) Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh 11/03/2020 20/03/2020