I. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
1. Đồng chí Hoàng Văn Thuần - Chánh Văn phòng
 

 - Sinh ngày : 25/01/1971
 - Quê quán: Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình
 - Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hành chính công
 - Trình độ chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0913.453.777
 - Mail: thuanhv.ubnd@daknong.gov.vn

 

Nhiệm vụ được phân công: 

- Là người chịu trách nhiệm điều hành tất cả các lĩnh vực và hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng.

- Phụ trách công tác cán bộ, tổ chức nhân sự, tiền lương, thi đua khen thưởng - kỷ luật của Văn phòng; chủ tài khoản đối với kinh phí hoạt động của Văn phòng và của UBND tỉnh.

- Phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp Xây dựng, Công nghệ thông tin; chính quyền điện tử; Phát triển đô thị, Giao thông Vận tải, Điện lực.

- Là người phát ngôn của UBND tỉnh.

- Giữ mối quan hệ với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Theo dõi công trình trọng điểm thuộc khối Công nghiệp - Xây dựng.

- Phụ trách công tác Đảng của cơ quan.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác các phòng, đơn vị: Công nghiệp Xây dựng, Cổng thông tin điện tử, Hành chính - Quản trị, Trung tâm Hành chính công.

 

 *** Văn phòng UBND tỉnh phân công nhiệm vụ tạm thời đối với các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho đến khi Chánh Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp điều hành Văn phòng UBND tỉnh, cụ thể như sau:

 

2. Đồng chí Trần Văn Diêu - Phó Chánh Văn phòng

 - Sinh ngày: 24/7/1977
 - Quê quán: Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 - Chức vụ: - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
                   - Kiêm Trưởng ban Tiếp công dân
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0914.144.445
 - Mail: dieutv.ubnd@daknong.gov.vn

 

Nhiệm vụ được phân công:

Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các lĩnh vực sau:
- Công tác Nội chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Cải cách hành chính; Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tổng hợp theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và giữ mối quan hệ phối hợp với các Sở, ngành tương ứng với lĩnh vực theo dõi, các Hội (Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã), các cơ quan tư pháp.

- Theo dõi công trình trọng điểm thuộc khối Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phụ trách công tác công đoàn.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác các phòng, đơn vị: Nội chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kiểm soát thủ tục hành chính, Ban Tiếp Công dân.

- Là người điều hành toàn diện, chịu trách nhiệm về tất cả các lĩnh vực và hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng.

- Phụ trách công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, của Văn phòng.

- Làm chủ tài khoản cơ quan, theo dõi kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản; sửa chữa lớn tài sản cố định thuộc Trụ sở làm việc; các khoản chi đặc thù của UBND tỉnh.

- Phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng; quy hoạch, phát triển đô thị, giao thông vận tải, điện lực, nội chính, nội vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường; cải cách hành chính; thương mại (bao gồm hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh); tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; hoạt động của Trung tâm Hành chính công.

- Là người phát ngôn của UBND tỉnh.

- Giữ mối quan hệ với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tổng hợp theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và giữ mối quan hệ phối hợp với các Sở, ngành tương ứng với lĩnh vực theo dõi, các cơ quan tư pháp.

- Theo dõi các công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác các phòng, đơn vị: Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính, Kinh tế ngành, Ban Tiếp Công dân, Trung tâm Hành chính công.

- Phụ trách công tác Đảng, Công đoàn của cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

 

3. Đồng chí Phạm Ngọc Tuyển - Phó Chánh Văn phòng

 - Năm sinh: 06/11/1977
 - Quê quán: Đông Động - Đông Hưng - Thái Bình
 - Chức vụ: - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
                   - Kiêm Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0974.128.989.
 - Mail: tuyenpn.ubnd@daknong.gov.vn

 
Nhiệm vụ được phân công:

Chuyên trách thực hiện nhiệm vụ làm Thư ký giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các lĩnh vực sau:

- Công tác kế hoạch, tài chính, thương mại, xúc tiến đầu tư, doanh nghiệp; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, thông tin truyền thông; khoa học, công nghệ.

- Tổng hợp, theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và giữ mối quan hệ phối hợp với các Sở, ngành tương ứng với lĩnh vực theo dõi; các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh (trừ Hội Nông dân); các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi các công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Là người phát ngôn của UBND tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao.

- Được ủy quyền chủ tài khoản để quyết định, ký duyệt chứng từ.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác các phòng, đơn vị:  Khoa giáo - Văn xã, Kinh tế - Tổng hợp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

 
4. Đồng chí Nguyễn Thị Chín - Phó Chánh Văn phòng

 

 - Năm sinh: 1980
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
                  
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0976.71.96.69.
 - Mail: chinnt.ubnd@daknong.gov.vn

 
Nhiệm vụ được phân công:

Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các lĩnh vực:

- Công tác ngoại giao, biên giới (gồm công việc của Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh).

- Công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước; bảo đảm an ninh trật tự Trụ sở làm việc cơ quan; công tác phục vụ, khánh tiết; quản lý tài sản, tài chính cơ quan (mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư văn phòng; sửa chữa, bảo trì xe ô tô; chi trả tiền lương, chế độ chính sách; chi hội nghị, tiếp khách,…); chính quyền điện tử; công tác triển khai ISO và cải cách hành chính của Văn phòng.

- Tổng hợp, theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và giữ mối quan hệ phối hợp với các Sở, ngành tương ứng với lĩnh vực theo dõi.

- Theo dõi các công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Là người phát ngôn của UBND tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao.

- Được ủy quyền chủ tài khoản của Ban chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh và chủ tài khoản chi thường xuyên của Văn phòng UBND tỉnh (trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của đồng chí Trần Văn Diêu).

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác các phòng, đơn vị:  Ngoại giao và Biên giới, Hành chính - Quản trị (trừ công việc do đồng chí Trần Văn Diêu phụ trách), Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

 
 
II. Danh sách cán bộ, công chức các phòng chuyên môn Văn phòng UBND tỉnh
1. Phòng Kinh tế - Tổng hợp

 

 - Họ và tên: Lê Tuấn Đốc
 - Năm sinh: 04/4/1982
 - Quê quán: Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0977.705.257
 - Mail: doclt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Bùi Thị Tuyết
 - Năm sinh: 23/7/1984
 - Quê quán: Thạch Hưng,Thạch Hà, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân kinh tế, Cử nhân Anh ngữ;
                                       - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0904.443.618
 - Mail: tuyetbt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Vũ Văn Vinh
 - Năm sinh: 20/7/1980
 - Quê quán: Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: Đang học Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0985.840.055
 - Mail:vinhvv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Trần Như Hùng
 - Năm sinh: 08/11/1982
 - Quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam                                       
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế phát triển
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0943.470.707
 - Mail: hungtn.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Trần Thị Hồng Vân
 - Năm sinh: 20/12/1982
 - Quê quán: Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Anh ngữ
 - Trình độ lý luận chính trị: Đang học Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0909.653.402
 - Mail: vantth.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Phúc Châu
 - Năm sinh: 06/9/1985
 - Quê quán: Diên Phước - Diên Khánh - Khánh Hòa
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường, Thạc sỹ Cầu đường
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0985. 998.611
 - Mail: chaunp.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Đinh Hải Định
 - Năm sinh: 05/4/1979
 - Quê quán: Gia Phong -  Gia Viễn - Ninh Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0979.721.769
 - Mail: dinhdh.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Trần Minh Hoàng
 - Năm sinh: 07/11/1989
 - Quê quán: Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam
 - Chức vụ: chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0974.297.432
 - Mail: hoangnm.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Uyên
 - Năm sinh: 1991
 - Quê quán: Tam Kỳ- Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0888.6789.79; 0983.7888.11
 - Mail: uyenntt.ubnd@daknong.gov.vn

 

2.  Phòng Kinh tế ngành

 - Họ và tên: Thạch Cảnh Tịnh
 - Năm sinh: 08/11/1975
 - Quê quán: Phổ Nhơn, Đức Phổ, Quảng Ngãi
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: KS Xây dựng, Thạc sỹ Xây dựng
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0918.841.585
 - Mail: tinhtc.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Trọng Thường
 - Năm sinh: 03/8/1982
 - Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0906.494.878
 - Mail: thuongnt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Trần Thị Hà
 - Năm sinh: 10/10/1979
 - Quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư QL đất đai, Thạc sỹ Kinh tế phát triển
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0935.050.509
 - Mail: hatt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Xuân Hoàn
 - Năm sinh: 29/10/1976
 - Quê quán: Hưng Hà - Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế phát triển
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0947.25.6879
 - Mail: hoannx.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Đào Huy Trung
 - Năm sinh: 17/02/1980
 - Quê quán: xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 - Trình độ lý luận chính trị: Đang học Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0906479789
 - Mail: trungdh. ubnd@daknong.gov.vn

 

  
 - Họ và tên: Mạc Như Công
 - Năm sinh: 16/10/1983
 - Quê quán: Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyện môn: Kỹ sư ô tô - Máy động lực
 - Trình độ lý luận chính trị: Đang học Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0915.518.779
 - Mail: congmn.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Lê Văn Thanh
 - Năm sinh: 21/9/1983
 - Quê quán: Xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông lâm  
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - ĐTDĐ: 0972.95.49.89
 - Mail: thanhlv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Lê Văn Thiếu
 - Năm sinh: 15/3/1979
 - Quê quán: Xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Lâm nghiệp
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0915096379
 - Mail: thieulv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Nam
 - Năm sinh: 15/07/1987
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: Chuyên viên biệt phái từ Trung tâm HCC
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0944.06.93.93 - 0972.968.348
 - Mail: namnth.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 

 - Họ và tên: Lê Khắc Chí
 - Năm sinh: 23/12/1988
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: Chuyên viên biệt phái từ Trung tâm HCC
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0905.654.325
 - Mail: chilk.ubnd@daknong.gov.vn

 

3. Phòng Khoa giáo- Văn xã

 

 - Họ và tên: Phan Sỹ Thống
 - Năm sinh: 23/08/1981
 - Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Sư phạm Giáo dục tiểu học,
                                       - Thạc sĩ Quản lý giáo dục
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0979 623 527
 - Mail: thongps.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Quý
 - Năm sinh: 01/8/1981
 - Quê quán: Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí
 - Trình độ lý luận chính trị: Đang học Trung cấp
 - Điện thoại: 0919.371.015
 - Mail: quynth.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Hà Hiệp
 - Năm sinh: 27/5/1979
 - Quê quán: An Ninh, Tuy An, Phú Yên
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học
 - Trình độ lý luận chính trị: Đang học Cao cấp
 - Điện thoại: 0905.102.211
 - Mail: hiepnh.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Đoàn Sỹ Tiến
 - Năm sinh: 07/8/1964
 - Quê quán: Bình Sơn, Quảng Ngãi
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: CN Khoa học Lịch sử
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0914.142.564
 - Mail: tiends.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
 - Năm sinh: 20/6/1986
 - Quê quán: Hương Ngãi, Thạch Thất, Hà Nội
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Sử
 - Trình độ lý luận chính trị: Đang học Trung cấp
 - Điện thoại: 0916.676.061
 - Mail: hantt.ubnd@daknong.gov.vn
 

  

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Vân
 - Năm sinh: 29/12/1984
 - Quê quán: Vạn Ninh - Gia Lương - Bắc Ninh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
 - Trình độ lý luận chính trị: Đang học Trung cấp
 - Điện thoại: 0947.303.338
 - Mail: vanntt.ubnd@daknong.gov.vn
 
 4. Phòng Nội chính - KSTTHC
 

 

 - Họ và tên: Trần Thanh Tài
 - Năm sinh: 28/7/1977
 - Quê quán: Đức Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0905.191.535
 - Mail: taitt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Võ Văn Nhâm
 - Năm sinh: 16/01/1975
 - Quê quán: Thạch Hà - Hà tĩnh
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng, Kiêm Phó Giám đốc Trung tâm HCC
 - Trinh độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính
 - Trình độ chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0982.113.647

 - Mail: nhamvv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Vũ Thị Hồng Loan
 - Năm sinh: 22/4/1981
 - Quê quán: Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế Nông lâm
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0905.718.990
 - Mail: loanvth.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Lê Hữu Phương
 - Năm sinh: 06/01/1985
 - Quê quán: Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
 - Trình độ lý luận chính trị: Đang học Cao cấp
 - Điện thoại: 0974.643.643
 - Mail: phuonglh.ubnd@daknong.gov.vn

 - Họ và tên: Nguyễn Nguyên Trường
 - Năm sinh: 1987
 - Quê quán: Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, CN Quản trị kinh doanh
 - Trình độ lý luận chính trị: Đang học Trung cấp
 - Điện thoại: 0918.377.003
 - Mail: Truongnn.ubnd@daknong.gov.vn
 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
 - Sinh ngày: 28/8/1987
 - Quê quán: xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 - Chức  vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Đại học Luật - Chính trị
 - Trình độ chính trị:
 - Số điện thoại: 0905.288.485

 - Mail: thanhtt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Nhi
 - Năm sinh: 25/9/1986
 - Quê quán: Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Tài chính - Ngân hàng
 - Trình độ lý luận chính trị: Đang học Trung cấp
 - Điện thoại: 0962.586.348
 - Mail:nguyennhi986@gmail.com
 

 

 - Họ và tên: Phạm Thị Dung
 - Năm sinh: 10/01/1987
 - Quê quán: xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0944.975.005
 - Mail:dungpthcc@gmail.com

 

 

 - Họ và tên: Phạm Thanh Long
 - Năm sinh: 04/12/1986
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: Chuyên viên biệt phái từ Trung tâm HCC
 - Trình độ chuyên môn: Đại học Địa lý - Du lịch, Thạc sĩ Quản lý công
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0935.94.93.92 - 0967.00.55.77
 - Mail:longpt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

2.  Phòng Ngoại giao và Biên giới

 

 - Họ và tên: Trần Văn Khang
 - Năm sinh: 
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: 
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0
 - Mail: khangtv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Lê Đức Cường
 - Năm sinh: 
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: 
 - Trình độ chuyên môn: 
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ:
 - Mail: .ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim Loan

 - Năm sinh: 
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: 
 - Trình độ chuyên môn: 
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 
 - Mail: .ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Phạm Thị Phượng
 - Năm sinh: 
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: 
 - Trình độ chuyên môn: 
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 
 - Mail: .ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 

 - Họ và tên: Lê Thị Vân Anh
 - Năm sinh: 
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: 
 - Trình độ chuyên môn: 
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 
 - Mail: .ubnd@daknong.gov.vn

 

  
 - Họ và tên: 
 - Năm sinh: 
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyện môn: 
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 
 - Mail: .ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: 
 - Năm sinh: 
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn:  
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - ĐTDĐ: 
 - Mail: .com

 

 

 - Họ và tên: 
 - Năm sinh: 
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn:  
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 
 - Mail: .com

 

 

 

 - Họ và tên: 
 - Năm sinh: 
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: 
 - Trình độ Chuyên môn: 
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 
 - Mail: .@daknong.gov.vn

 

 

 

 - Họ và tên: 
 - Năm sinh: 
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: 
 - Trình độ Chuyên môn:
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 
 - Mail: c.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

5. Ban Tiếp công dân
   

 - Họ và tên: Lương Sơn Bá
 - Sinh ngày : 1/3/1963
 - Quê quán: Núi Thành, Quảng Nam
 - Chức vụ: Phó Ban Tiếp công dân                              
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Ngành Tài chính - Ngân hàng
 - Trình độ chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0915.804.639
 - Mail: bals.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Hoàng Thị Hiền
 - Năm sinh: 15/02/1975
 - Quê quán: Tân Lộc,Can Lộc, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Chuyên viên
  -Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0121.460.6556
 - Mail: hienht.ubnd@daknong.gov.vn

 

 Quế Văn Khoa.jpg
 

 - Họ và tên: Quế Văn Khoa
 - Năm sinh: 10/7/1984
 - Quê quán: Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ An
 - Chức vụ: Bảo vệ
 - Trình độ Chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0988.004.669
 - Mail: khoaqv.ubnd@daknong.gov.vn

 

6. Phòng Hành chính – Quản trị

 

 

 - Họ và tên: Hoàng Văn Huấn
 - Năm sinh: 19/5/1969
 - Quê quán: Thọ Xuân - Thanh Hóa
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0914.235.567
 - Mail: huanhv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Trung Trực
 - Năm sinh: 13/7/1980
 - Quê quán: Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình                            
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - ĐTDĐ: 0986.218.979
 - Mail: trucnt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Đậu Thị Hương
 - Sinh ngày: 20/10/1986
 - Quê quán: xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
 - Chức  vụ:  Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
 - Trình độ chính trị: Trung cấp
 - Số điện thoại: 0906.552.424

 - Mail: huongdt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên
 - Năm sinh: 02/02/1989
 - Quê quán: Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 - Chức vụ: Kế toán trưởng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0941730077-0934790607
 - Mail: kiennt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Tăng Đăng Sáu
 - Năm sinh: 20/5/1980
 - Quê quán: Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân CNTT
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0945.80.80.83 - 0988.397.794
 - Mail: sautd.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Trần Văn Bốn
 - Năm sinh: 19/5/1984
 - Quê quán: Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng Du lịch, Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0944.848.086
 - Mail: bontv.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Phạm Thị Thanh Hải
 - Năm sinh: 28/11/1977
 - Quê quán: Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình
 - Chức vụ: Cán sự Văn thư
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0985.875.767
 - Mail: haiptt.ubnd@daknong.gov.vn

 
 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
 - Năm sinh: 18/8/1986
 - Quê quán: Vũ Thư - Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên, kiêm Thủ quỹ
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0935.503.719
 - Mail: thuynt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Huỳnh Thị Mỹ Quyên
 - Năm sinh: 10/11/1981
 - Quê quán: Tam Kỳ - Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ, Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0982.436.617
 - Mail: quyenhtm.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Phạm Hạnh Dung

 - Năm sinh: 01/8/1984
 - Quê quán: Trực Ninh, Trực Thuận, Nam Định
 - Chức vụ: Cán sự Văn thư
 - Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Thư viện thông tin
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0973.812.345
 - Mail: dungph.ubnd@daknong.gov.vn

 

 
 

  

 

 - Họ và tên: Ngô Thị Bình
 - Năm sinh: 20/10/1976
 - Quê quán: Yên Định - Thanh Hóa
 - Chức vụ: Thủ quỹ
 - Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 - Điện thoại: 0935.066.979
 - Mail: binhnt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 

 - Họ và tên: Trịnh Xuân Hai
 - Năm sinh: 06/6/1975
 - Quê quán: Tường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Lái xe Văn phòng
 - Điện thoại: 0905.254.404.
 - Mail: haitx.ubnd@daknong.gov.vn

 - Họ và tên: Võ Hải Anh

 - Năm sinh: 8/9/1968

 - Quê quán: Cát Hanh - Phù Cát - Bình Định

 - Chức vụ: Đội trưởng đội xe Văn phòng

 - Điện thoại: 0914328568

 - Mail:

 

 Vũ Thái Nam.jpg
 

 

 - Họ và tên: Vũ Thái Nam
 Năm sinh: 09/9/1980
 Quê quán: Nam Trực, Nam Định
 Chức vụ: Lái xe Văn phòng
 Điện thoại: 0984.237.777
 Mail: namvt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Võ Đình Tuấn.jpg

 

 - Họ và tên: Võ Đình Tuấn
 Năm sinh: 02/8/1980
 Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định
 Chức vụ: Lái xe Văn phòng
 Điện thoại: 0905.094.747
 Mail: tuanvd.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Nguyễn Viết Cương.jpg

 Đồng chí: Nguyễn Viết Cương
 Năm sinh: 25/9/1990
 Quê quán: Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định
 Chức vụ: Lái xe Văn phòng
 Điện thoại:
 Mail: cuongnv.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Phan Công đệ.jpg

 - Họ và tên: Phan Công Đệ
 Năm sinh: 02/01/1978
 Quê quán:  Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
 Chức vụ: Lái xe Văn phòng
Điện thoại: 0978.855.899
Mail: depc.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

- Họ và tên: Lưu Văn Kính
Năm sinh: 25/4/1980
Quê quán: Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại: 0978.838.357
Mail: kinhlv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 Nguyễn Thị Thương.jpg

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thương
Năm sinh: 12/02/1986
Quê quán: Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Điện thoại: 0165.948.1993
Mail: huongnt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

- Họ và tên: Hoàng Thị Hảo
Năm sinh: 10/4/1982
Quê quán: Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Điện thoại: 0935.167.225
Mail: haoht.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Nguyễn Thị Hoài.jpg

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài
Năm sinh: 20/02/1981
Quê quán: Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Điện thoại: 01659.965.644
Mail: hoaint.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Trương Thị Thanh.jpg

- Họ và tên: Trương Thị Thanh
Năm sinh: 10/11/1983
Quê quán: Hưng Chính, Hưng Nguyên, Nghệ An
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Điện thoại: 0979.635.846
Mail: thanhtt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Nguyễn Thị Bình.jpg

- Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Năm sinh: 25/10/1984
Quê quán: Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Điện thoại: 0979.007.598
Mail: binhnt.ubnd@daknong.gov.vn
 

7. Cổng Thông tin điện tử

 - Họ và tên: Trần Thị Ánh

 - Năm sinh: 18/9/1983

 - Quê quán: Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam

 - Chức vụ: Trưởng phòng

 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học, Thạc sỹ khoa học cây trồng

 - Trình độ lý luận chính trị: Đang học Cao cấp

 - Điện thoại: 0968.605.777

 - Mail: anhtt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên:  Bùi Thế Tân
 - Năm sinh: 1983
 - Quê quán:  Tây sơn, Bình Định
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Toán-Tin học
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0914.412.124
 - Mail: tanbt.ubnd@daknong.gov.vn

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Liễu
 - Năm sinh: 08/04/1981
 - Quê quán: Tịnh kỳ, Sơn Tịnh, Quảng ngãi
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân sư phạm
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0974.618.996
 - Mail: lieuntm.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Văn Chinh
 - Năm sinh: 08/02/1986
 - Quê quán: Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Báo chí PTTH  -  Cử  nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0979.015.685
 - Mail: chinhnv.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Vinh Quang
 - Năm sinh: 24/02/1985
 - Quê quán: Đức hòa, Mộ Đức, Quảng ngãi
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Quản trị KD, Trung cấp CNTT
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0988.179.779
 - Mail: quangnv.ubnd@daknong.gov.vn
 

 - Họ và tên: Nguyễn Anh Đông
 - Ngày sinh: 24/03/1983
 - Quê quán: Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT, Thạc sỹ máy tính
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0847.303.333
 - Mail: dongna.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Sỹ
Ngày sinh: 04/01/1984
Quê quán: xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại: 01247.303.333
Mail: sint.ubnd@daknong.gov.vn

 

8. Trung tâm Hành chính công

 

 

- Họ và tên: Ngân Thanh Hải
Năm sinh: 1986
Quê quán: Kim Hỷ, Na Rì, Bắc Kạn
Chức vụ: Phó Giám đốc TTHCC
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
ĐTDĐ: 0935260068
Mail: haint.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Đỗ THị DIễM MY TTHCC.jpg

 - Họ và tên: Đỗ Thị Diễm My
 - Năm sinh: 21/9/1990
 - Quê quán: Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên

 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 01674604094
 - Mail:mydtd.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 

 - Họ và tên: Bùi Thị Oanh
 - Năm sinh: 05/10/1978
 - Quê quán: Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0169.694.3679
 - Mail: oanhbt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Ngô Thị Phương
 - Năm sinh: 24/9/1985
 - Quê quán: Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình đô chuyên môn: Cư nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0942.300.139
 - Mail:phuongnt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
 - Năm sinh: 15/5/1984
 - Quê quán: Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Công nghệ thông tin
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0987.971.147
 - Mail: hoant.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Cao Thị Thùy Mai
 - Năm sinh: 02/9/1989
 - Quê quán: Quảng Tiên, Quảng Trạch, Quảng Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 01674604094
 - Mail:maictt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Thái Thị My

 - Năm sinh: 17/01/1990
 - Quê quán: Cử nhân Quản trị ngoại thương
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0947.476.060
 - Mail: mytt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

 - Năm sinh: 01/02/1989
 - Quê quán: Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Quản trị Văn phòng
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0989.628.346
 - Mail: hienntt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Bé Ngoan

 - Năm sinh: 10/10/1984
 - Quê quán: Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Thông tin thư viện
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0973.808.201
 - Mail: ngoanntb.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Lê Thị Huyền Thương
 - Năm sinh: 25/8/1990
 - Quê quán: Tân Phong, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Luật; Trung cấp Hành chính văn thư
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0901.998.830
 - Mail: thuonglth.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 

 - Họ và tên: Phạm Thị Liệu
 - Năm sinh: 06/01/1983
 - Quê quán: Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0913.438.387
 - Mail: lieupt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Đinh Thị Vân
 - Năm sinh: 02/02/1985
 - Quê quán: Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Luật; Trung cấp Văn thư lưu trữ
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0914.085.333
 - Mail: vandt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Hồ Thị Ngọc Tâm
 - Năm sinh: 10/3/1987
 - Quê quán: Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao đẳng Du lịch
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0985.010.979
 - Mail: tamhtn.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Phan Thị Liễu
 - Năm sinh: 15/02/1984
 - Quê quán: Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Luật; Trung cấp Văn thư lưu trữ
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0979.242.212
 - Mail: lieupt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: K H Vân Niê KDăm
 - Năm sinh: 01/6/1983
 - Quê quán: Quảng Sơn, Đắk Glong, Đắk Nông
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Quản trị VP, TC Hành chính Văn thư
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0934.983.779
 - Mail: vankh.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 

 - Họ và tên: Bùi Văn Hiến
 - Năm sinh: 15/05/1984
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Trung cấp điện
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0968.28.75.79
 - Mail: hienbv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 

 - Họ và tên: Bùi Duy Thống
 - Năm sinh: 26/10/1987
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Kỹ sư điện
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0973.734.734
 - Mail: thongbd.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 

 - Họ và tên: K Hoàn
 - Năm sinh: 
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: Chuyên viên biệt phái của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 - Trình độ Chuyên môn: 
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0972.734.760
 - Mail: .ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 1
Tổng: 311.388