I. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-VPUBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh
1. Đồng chí Hoàng Văn Thuần - Chánh Văn phòng
 

 - Sinh ngày : 25/01/1971
 - Quê quán: Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình
 - Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công
 - Trình độ chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0913.453.777
 - Mail: thuanhv.ubnd@daknong.gov.vn

 

Nhiệm vụ được phân công: 

a) Là người đứng đầu Văn phòng UBND tỉnh, chịu trách nhiệm điều hành chung tất cả các lĩnh vực và hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng.
b) Là chủ tài khoản của Văn phòng, trực tiếp ký duyệt các khoản chi đặc thù của UBND tỉnh.
c) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Công tác cán bộ, tổ chức nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng.
- Các lĩnh vực công tác về tài chính, ngân sách; thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
d) Tổng hợp theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành tương ứng và của Tỉnh ủy.
đ) Theo dõi các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức phối hợp liên ngành theo lĩnh vực được phân công.
e) Là người phát ngôn của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.
h) Theo dõi địa bàn huyện Đắk Mil.
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

 2. Đồng chí Trần Văn Diêu - Phó Chánh Văn phòng

 - Sinh ngày: 24/7/1977
 - Quê quán: Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 - Chức vụ: - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
                   - Kiêm Trưởng ban Tiếp công dân
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0914.144.445
 - Mail: dieutv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 Nhiệm vụ được phân công:

a) Được Chánh Văn phòng ủy quyền chủ tài khoản đối với các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản.

b) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Nông nghiệp, phát triển nông thôn; tài nguyên, môi trường; nội chính (trừ nhiệm vụ thuộc Chánh Văn phòng); công nghiệp; xây dựng, quy hoạch; giao thông vận tải; thương mại (bao gồm hoạt động của Ban Chỉ đạo 389); hạ tầng công nghệ thông tin (trừ chính quyền điện tử); tiếp công dân; thủ tục hành chính.

- Lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tỉnh.

- Công tác cải cách hành chính; công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan.

c) Theo dõi các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức phối hợp liên ngành theo lĩnh vực được phân công.

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

đ) Theo dõi địa bàn các huyện: Đắk Song, Cư Jút, Krông Nô.

e) Theo dõi công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách.

g) Được ủy quyền làm người phát ngôn của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao.

h) Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh.

i) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính, Kinh tế ngành, Trung tâm Hành chính công, Ban Tiếp công dân tỉnh.

k) Trực tiếp theo dõi công tác Đảng của cơ quan.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

3. Đồng chí Phạm Ngọc Tuyển - Phó Chánh Văn phòng

 - Năm sinh: 06/11/1977
 - Quê quán: Đông Động, Đông Hưng, Thái Bình
 - Chức vụ: - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
                   - Kiêm Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0974.12.89.89.
 - Mail: tuyenpn.ubnd@daknong.gov.vn

 
Nhiệm vụ được phân công:

a) Chuyên trách thực hiện nhiệm vụ làm Thư ký giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, xúc tiến đầu tư, doanh nghiệp; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; thông tin truyền thông; khoa học, công nghệ.

- Công tác tổng hợp, báo cáo và chương trình công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Theo dõi các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức phối hợp liên ngành theo lĩnh vực được phân công.

d) Theo dõi địa bàn thành phố Gia Nghĩa, huyện Đắk Glong.

đ) Theo dõi công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách.

e) Được ủy quyền làm người phát ngôn của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao.

g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

h) Chỉ đạo công tác Đoàn thanh niên của cơ quan.

i) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các Phòng: Kinh tế - Tổng hợp, Khoa giáo - Văn xã.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Chín - Phó Chánh Văn phòng

 - Năm sinh: 18/6/1980
 - Quê quán: Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định
 - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0976.71.96.69
 - Mail: chinnt.ubnd@daknong.gov.vn

 
 Nhiệm vụ được phân công:

a) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác ngoại giao, biên giới (bao gồm hoạt động của Ban Chỉ đạo Phân giới, cắm mốc tỉnh).

- Công tác hành chính, quản trị (trừ nhiệm vụ do Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo trực tiếp); chính quyền điện tử; công tác cải cách hành chính, triển khai ISO, công nghệ thông tin tại Văn phòng; công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan.

b) Được ủy quyền chủ tài khoản của Ban Chỉ đạo Phân giới, cắm mốc tỉnh và chủ tài khoản chi thường xuyên của Văn phòng (trừ các khoản chi đặc thù).

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Ngoại giao và Biên giới, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Hành chính - Quản trị.

d) Kiêm nhiệm Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

đ) Theo dõi các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức phối hợp liên ngành theo lĩnh vực được phân công.

e) Theo dõi địa bàn các huyện: Tuy Đức, Đắk R'lấp.

g) Theo dõi công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách.

h) Được ủy quyền làm người phát ngôn của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao.

i) Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

k) Chỉ đạo công tác Công đoàn, Nữ công, Cựu chiến binh của cơ quan.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

II. Danh sách công chức, viên chức và nhân viên các phòng chuyên môn Văn phòng UBND tỉnh
1. Phòng Kinh tế - Tổng hợp

 - Họ và tên: Lê Tuấn Đốc
 - Năm sinh: 04/4/1982
 - Quê quán: Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0977.705.257
 - Mail: doclt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Bùi Thị Tuyết
 - Năm sinh: 23/7/1984
 - Quê quán: Thạch Hưng,Thạch Hà, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân kinh tế
                                       - Cử nhân Anh ngữ;
                                       - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0904.443.618
 - Mail: tuyetbt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Vũ Văn Vinh
 - Năm sinh: 20/7/1980
 - Quê quán: Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0985.840.055
 - Mail:vinhvv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Trần Như Hùng
 - Năm sinh: 08/11/1982
 - Quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam                                       
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế
                                       - Thạc sĩ Kinh tế phát triển
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0943.470.707
 - Mail: hungtn.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Phúc Châu
 - Năm sinh: 06/9/1985
 - Quê quán: Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư Cầu đường
                                       - Thạc sĩ Cầu đường
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0985. 998.611
 - Mail: chaunp.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Đinh Hải Định
 - Năm sinh: 05/4/1979
 - Quê quán: Gia Phong,  Gia Viễn, Ninh Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0979.721.769
 - Mail: dinhdh.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Trần Minh Hoàng
 - Năm sinh: 07/11/1989
 - Quê quán: Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam
 - Chức vụ: chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0974.297.432
 - Mail: hoangnm.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Uyên
 - Năm sinh: 26/9/1991
 - Quê quán: Kỳ Anh, Tam Kỳ, Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0888.6789.79; 0983.7888.11
 - Mail: uyenntt.ubnd@daknong.gov.vn

 

2.  Phòng Kinh tế ngành

 

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Trọng Thường
 - Năm sinh: 03/8/1982
 - Quê quán: Đức Thanh, Đức Thọ, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý Đất đai
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0906.494.878
 - Mail: thuongnt.ubnd@daknong.gov.vn

 

  - Họ và tên: Trần Thị Hồng Vân
 - Năm sinh: 20/12/1982
 - Quê quán: Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân kinh tế
                                        - Cử nhân Anh ngữ
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0909.653.402
 - Mail: vantth.ubnd@daknong.gov.vn

 

  - Họ và tên: Trần Thị Hà
 - Năm sinh: 10/10/1979
 - Quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư Quản lý Đất đai
                                       - Thạc sĩ Kinh tế phát triển
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0935.050.509
 - Mail: hatt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Xuân Hoàn
 - Năm sinh: 29/10/1976
 - Quê quán: Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế
                                       - Thạc sĩ Kinh tế phát triển
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0947.25.6879
 - Mail: hoannx.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Đào Huy Trung
 - Năm sinh: 17/02/1980
 - Quê quán: Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0906479789
 - Mail: trungdh. ubnd@daknong.gov.vn

  
 - Họ và tên: Mạc Như Công
 - Năm sinh: 16/10/1983
 - Quê quán: Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyện môn: Kỹ sư ô tô - Máy động lực
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0915.518.779
 - Mail: congmn.ubnd@daknong.gov.vn
 

 - Họ và tên: Lê Văn Thanh
 - Năm sinh: 21/9/1983
 - Quê quán: Quỳnh Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Nông lâm  
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - ĐTDĐ: 0972.95.49.89
 - Mail: thanhlv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Lê Văn Thiếu
 - Năm sinh: 15/3/1979
 - Quê quán: Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Lâm nghiệp
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0915096379
 - Mail: thieulv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Phạm Thị Loan
 - Năm sinh: 02/9/1989
 - Quê quán: Xuân Châu, Thọ Xuân, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn:  - Cử nhân Quản lý Đất đai
                                        - Thạc sĩ Quản lý Đất đai
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0966030305
 - Mail: loanpt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Nam
 - Năm sinh: 15/07/1987
 - Quê quán: Quang Minh, Kiến Xương, Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0944.06.93.93 - 0972.968.348
 - Mail: namnth.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Lê Khắc Chí
 - Năm sinh: 23/12/1988
 - Quê quán: Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi
 - Chức vụ: Chuyên viên - Biệt phái từ Trung tâm HCC
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0905.654.325
 - Mail: chilk.ubnd@daknong.gov.vn

 

3. Phòng Khoa giáo- Văn xã

 

 - Họ và tên: Phan Sỹ Thống
 - Năm sinh: 23/08/1981
 - Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Sư phạm Giáo dục tiểu học,
                                       - Thạc sĩ Quản lý giáo dục
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0979 623 527
 - Mail: thongps.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Quý
 - Năm sinh: 01/8/1981
 - Quê quán: Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0919.371.015
 - Mail: quinth.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Hà Hiệp
 - Năm sinh: 27/5/1979
 - Quê quán: An Ninh, Tuy An, Phú Yên
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Triết học

                                       - Thạc sỹ Triết học
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0905.102.211
 - Mail: hiepnh.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Đoàn Sỹ Tiến
 - Năm sinh: 07/8/1964
 - Quê quán: Bình Sơn, Quảng Ngãi
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Lịch sử
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0914.142.564
 - Mail: tiends.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
 - Năm sinh: 20/6/1986
 - Quê quán: Hương Ngãi, Thạch Thất, Hà Nội
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Lịch sử
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0916.676.061
 - Mail: hantt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Trường Giang
 - Năm sinh: 28/10/1987
 - Quê quán: Quảng Phúc, Quảng Xương, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 
 - Mail: giangng.ubnd@daknong.gov.vn
 

  

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Vân
 - Năm sinh: 29/12/1984
 - Quê quán: Vạn Ninh, Gia Lương, Bắc Ninh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0947.303.338
 - Mail: vanntt.ubnd@daknong.gov.vn
 
 4. Phòng Nội chính - KSTTHC
 

 

 - Họ và tên: Trần Thanh Tài
 - Năm sinh: 28/7/1977
 - Quê quán: Đức Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                       - Cử nhân Hành chính
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0905.191.535
 - Mail: taitt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Võ Văn Nhâm
 - Năm sinh: 16/01/1975
 - Quê quán: Thạch Hải, Thạch Hà, Hà tĩnh
 - Chức vụ: - Phó Trưởng phòng 
                   - Kiêm PGĐ Trung tâm HCC
 - Trinh độ chuyên môn: - Cử nhân Luật 
                                       - Cử nhân Hành chính
 - Trình độ chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0982.113.647
 - Mail: nhamvv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Vũ Thị Hồng Loan
 - Năm sinh: 22/4/1981
 - Quê quán: Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Nông lâm
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0905.718.990
 - Mail: loanvth.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Lê Hữu Phương
 - Năm sinh: 06/01/1985
 - Quê quán: Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0974.643.643
 - Mail: phuonglh.ubnd@daknong.gov.vn

 - Họ và tên: Nguyễn Nguyên Trường
 - Năm sinh: 18/11/1987
 - Quê quán: Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư Quản lý Đất đai
                                       - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0918.377.003
 - Mail: Truongnn.ubnd@daknong.gov.vn
 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
 - Sinh ngày: 28/8/1987
 - Quê quán: Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
 - Chức  vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Đại học Luật - Chính trị
 - Trình độ chính trị:
 - Số điện thoại: 0905.288.485

 - Mail: thanhtt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Nhi
 - Năm sinh: 25/9/1986
 - Quê quán: Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0962.586.348
 - Mail: nhinty.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Phạm Thị Dung
 - Năm sinh: 10/01/1987
 - Quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0944.975.005
 - Mail: dungpt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Võ Thái Lâm

 - Năm sinh: 10/10/1983
 - Quê quán: Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0974.635.635
 - Mail: lamvt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Phạm Thanh Long
 - Năm sinh: 04/12/1986
 - Quê quán: Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: - Đại học Địa lý - Du lịch
                                       - Thạc sĩ Quản lý công
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0935.94.93.92 - 0967.00.55.77
 - Mail: longpt.ubnd@daknong.gov.vn

 

5.  Phòng Ngoại vụ

 

 - Họ và tên: Trần Văn Khang
 - Năm sinh: 03/02/1982
 - Quê quán: Trực Thanh, Trực Ninh, Nam Định
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0963.333.382
 - Mail: khangtv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Phạm Thị Phượng
 - Năm sinh: 10/5/1988
 - Quê quán: Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0915.85.48.48
 - Mail: phuongpt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Lê Thị Vân Anh
 - Năm sinh: 27/01/1980
 - Quê quán: Lai Thành, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Chuyên viên chính
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Văn học Việt Nam
                                       - Thạc sĩ Văn học Việt Nam
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0978.855.867
 - Mail: anhltv.ubnd@daknong.gov.vn

  
 - Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Vân
 - Năm sinh: 10/10/1981
 - Quê quán: Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyện môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0943.10.77.99
 - Mail: vanntk.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Trần Thị Bạch Vân
 - Năm sinh: 1991
 - Quê quán:Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên - Biệt phái đến BQL Công viên địa chất tỉnh
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Du lịch
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - ĐTDĐ: 0932.761.777
 - Mail: vanttb.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Thạch Phi Na Reng
 - Năm sinh: 12/5/1990
 - Quê quán: Ngọc Biên, Trà Cú, Trà Vinh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Ngữ văn
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - ĐTDĐ: 0385.830.532
 - Mail: rengtpn.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Đào Phương Hiền

 - Năm sinh: 11/4/1987
 - Quê quán: Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Anh ngữ
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0976.722.376
 - Mail: hiendp.ubnd.@daknong.gov.vn

 

 

6. Ban Tiếp công dân

   

  - Họ và tên: Lương Sơn Bá
 - Sinh ngày : 01/3/1963
 - Quê quán: Núi Thành, Quảng Nam
 - Chức vụ: Phó Ban Tiếp công dân                              
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế
                                       - Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
 - Trình độ chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0915.804.639
 - Mail: bals.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Hoàng Thị Hiền
 - Năm sinh: 15/02/1975
 - Quê quán: Tân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Chuyên viên
  -Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0121.460.6556
 - Mail: hienht.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Lãnh Huỳnh Hương
 - Năm sinh: 07/7/1990
 - Quê quán: Dân Chủ, Hòa An, Cao Bằng
 - Chức vụ: Chuyên viên
  -Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0396.550.223
 - Mail: hienht.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Hồ Thị Lệ Quyên
 - Năm sinh: 10/11/1983
 - Quê quán: Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh.
 - Chức vụ: Nhân viên
  -Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0935.842.468
 - Mail: .ubnd@daknong.gov.vn

 

7. Phòng Hành chính – Quản trị

 

 

 - Họ và tên: Hoàng Văn Huấn
 - Năm sinh: 19/5/1969
 - Quê quán: Hạnh Phúc, Thọ Xuân, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - Điện thoại: 0914.235.567
 - Mail: huanhv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Trung Trực
 - Năm sinh: 13/7/1980
 - Quê quán: Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - ĐTDĐ: 0986.218.979
 - Mail: trucnt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Đậu Thị Hương
 - Sinh ngày: 20/10/1986
 - Quê quán: Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 - Chức  vụ:  Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
 - Trình độ chính trị: Trung cấp
 - Số điện thoại: 0906.552.424

 - Mail: huongdt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên
 - Năm sinh: 02/02/1989
 - Quê quán: Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 - Chức vụ: Kế toán trưởng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0941730077-0934790607
 - Mail: kiennt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Tăng Đăng Sáu
 - Năm sinh: 20/5/1980
 - Quê quán: Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                       - Cử nhân Công nghệ thông tin
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0945.80.80.83 - 0988.397.794
 - Mail: sautd.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Trần Văn Bốn
 - Năm sinh: 19/5/1984
 - Quê quán: Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                        - Cao đẳng Du lịch
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0944.848.086
 - Mail: bontv.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Phạm Thị Thanh Hải
 - Năm sinh: 28/11/1977
 - Quê quán: Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0985.875.767
 - Mail: haiptt.ubnd@daknong.gov.vn

 
 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
 - Năm sinh: 18/8/1986
 - Quê quán: Tân Hào, Vũ Thư, Thái Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên, Kiêm Thủ quỹ cơ quan
 - Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế
                                       - Trung cấp Văn thư Lưu trữ
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0935.503.719
 - Mail: thuynt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Huỳnh Thị Mỹ Quyên
 - Năm sinh: 10/11/1981
 - Quê quán: Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                        - Trung cấp Lưu trữ
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0982.436.617
 - Mail: quyenhtm.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Kiều
 - Năm sinh: 19/9/1996
 - Quê quán: Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 
 - Mail: kieuntt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 - Họ và tên: Phạm Hạnh Dung
 - Năm sinh: 01/8/1984
 - Quê quán: Trực Ninh, Trực Thuận, Nam Định
 - Chức vụ: Cán sự
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                        - Trung cấp Thư viện thông tin
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0973.812.345
 - Mail: dungph.ubnd@daknong.gov.vn

 

  

 - Họ và tên: Ngô Thị Bình
 - Năm sinh: 20/10/1976
 - Quê quán: Định Liên, Yên Định, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Cán sự
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Quản trị Văn phòng
                                        - Trung cấp Lưu trữ
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0935.066.979
 - Mail: binhnt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài
 - Năm sinh: 20/02/1981
 - Chức vụ: Cán sự Văn thư
 - Quê quán: Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính Văn thư
 - Điện thoại: 0919.625.322
 - Mail: hoaint.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Phan Thành Công  
 - Năm sinh: 19/7/1990
 - Quê quán: Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định
 - Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật, Biệt phái từ Trung tâm HCC
 - Trình độ Chuyên môn:  Cao đẳng nghề hệ thống điện
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0837190.790
 - Mail: congpt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 

 - Họ và tên: Trịnh Xuân Hai
 - Năm sinh: 06/6/1975
 - Quê quán: Tường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Nhân viên Lái xe
 - Điện thoại: 0905.254.404.
 - Mail: haitx.ubnd@daknong.gov.vn
 - Họ và tên: Võ Hải Anh
 - Năm sinh: 8/9/1968
 - Quê quán: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định
 - Chức vụ: Đội trưởng đội xe Văn phòng
 - Điện thoại: 0914328568
 - Mail: namvt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Vũ Thái Nam.jpg
 

 

 - Họ và tên: Vũ Thái Nam
 - Năm sinh: 09/9/1980
 - Quê quán: Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định
 - Chức vụ: Nhân viên Lái xe
 - Điện thoại: 0984.237.777
 - Mail: namvt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Võ Đình Tuấn.jpg

 

 - Họ và tên: Võ Đình Tuấn
 - Năm sinh: 02/8/1980
 - Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định
 - Chức vụ: Nhân viên Lái xe
 - Điện thoại: 0905.094.747
 - Mail: tuanvd.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Phan Công đệ.jpg

 - Họ và tên: Phan Công Đệ
 - Năm sinh: 02/01/1978
 - Quê quán:  Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Nhân viên Lái xe
 - Điện thoại: 0978.855.899
 - Mail: depc.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Trần Văn Phòng
 - Năm sinh: 
 - Quê quán: 
 - Chức vụ: Nhân viên Lái xe
 - Điện thoại: 0985.884.151
 - Mail: phongtv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Lưu Văn Kính
 - Năm sinh: 25/4/1980
 - Quê quán: Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình
 - Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0978.838.357
 - Mail: kinhlv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 Nguyễn Thị Thương.jpg

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thương
 - Năm sinh: 12/02/1986
 - Quê quán: Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Nhân viên phục vụ
 - Điện thoại: 0165.948.1993
 - Mail: huongnt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Hoàng Thị Hảo
 - Năm sinh: 10/4/1982
 - Quê quán: Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình
 - Chức vụ: Nhân viên phục vụ
 - Điện thoại: 0935.167.225
 - Mail: haoht.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Trương Thị Thanh.jpg

 - Họ và tên: Trương Thị Thanh
 - Năm sinh: 10/11/1983
 - Quê quán: Hưng Chính, Hưng Nguyên, Nghệ An
 - Chức vụ: Nhân viên phục vụ
 - Điện thoại: 0979.635.846
 - Mail: thanhtt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 Nguyễn Thị Bình.jpg

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
 - Năm sinh: 25/10/1984
 - Quê quán: Lập Thạch, Vĩnh Phúc
 - Chức vụ: Nhân viên phục vụ
 - Điện thoại: 0979.007.598
 - Mail: binhnt.ubnd@daknong.gov.vn
 

7. Cổng Thông tin điện tử

 - Họ và tên: Trần Thị Ánh
 - Năm sinh: 18/9/1983
 - Quê quán: Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
 - Chức vụ: Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư Nông học
                                       - Thạc sĩ khoa học cây trồng
 - Trình độ lý luận chính trị: Đang học Cao cấp
 - Điện thoại: 0968.605.777
 - Mail: anhtt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên:  Bùi Thế Tân
 - Năm sinh: 17/3/1983
 - Quê quán:  Tây Sơn, Bình Định
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Toán - Tin học
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - ĐTDĐ: 0914.412.124
 - Mail: tanbt.ubnd@daknong.gov.vn

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Liễu
 - Năm sinh: 08/04/1981
 - Quê quán: Tịnh kỳ, Sơn Tịnh, Quảng ngãi
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0974.618.996
 - Mail: lieuntm.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Văn Chinh
 - Năm sinh: 08/02/1986
 - Quê quán: Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: -  Cử  nhân Luật
                                       -  Cao đẳng Báo chí PTTH
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0979.015.685
 - Mail: chinhnv.ubnd@daknong.gov.vn
 

 

 - Họ và tên: Nguyễn Vinh Quang
 - Năm sinh: 24/02/1985
 - Quê quán: Đức hòa, Mộ Đức, Quảng ngãi
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
                                        - Trung cấp Công nghệ thông tin
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0988.179.779
 - Mail: quangnv.ubnd@daknong.gov.vn
 

 - Họ và tên: Nguyễn Anh Đông
 - Ngày sinh: 24/03/1983
 - Quê quán: Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: - Thạc sĩ Máy tính
                                       - Kỹ sư Công nghệ thông tin
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0847.303.333
 - Mail: dongna.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Sỹ
 - Ngày sinh: 04/01/1984
 - Quê quán: Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 01247.303.333
 - Mail: sint.ubnd@daknong.gov.vn

 

8. Trung tâm Hành chính công

 

 - Họ và tên: Ngân Thanh Hải
 - Năm sinh: 1986
 - Quê quán: Kim Hỷ, Na Rì, Bắc Kạn
 - Chức vụ: Phó Giám đốc TTHCC
 - Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Hành chính
 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 - ĐTDĐ: 0935260068
 - Mail: haint.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Đỗ Thị Diễm My
 - Năm sinh: 21/9/1990
 - Quê quán: Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0397.063.214
 - Mail:mydtd.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 

 - Họ và tên: Bùi Thị Oanh
 - Năm sinh: 05/10/1978
 - Quê quán: Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 039.694.3679
 - Mail: oanhbt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Ngô Thị Phương
 - Năm sinh: 24/9/1985
 - Quê quán: Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình đô chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0942.300.139
 - Mail:phuongnt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
 - Năm sinh: 12/5/1984
 - Quê quán: Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Công nghệ thông tin
 - Trình độ lý luận chính trị: 
 - Điện thoại: 0987.971.147
 - Mail: hoant.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Cao Thị Thùy Mai
 - Năm sinh: 02/9/1989
 - Quê quán: Quảng Tiên, Quảng Trạch, Quảng Bình
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0981.870.106
 - Mail:maictt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Thái Thị My

 - Năm sinh: 17/01/1990
 - Quê quán: Bình An, Tây Sơn, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh doanh Thương mại
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0947.476.060
 - Mail: mytt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

 - Năm sinh: 01/02/1989
 - Quê quán: Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Quản trị Văn phòng
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0989.628.346
 - Mail: hienntt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Nguyễn Thị Bé Ngoan

 - Năm sinh: 10/10/1984
 - Quê quán: Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Thông tin thư viện
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0973.808.201
 - Mail: ngoanntb.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Lê Thị Huyền Thương
 - Năm sinh: 25/8/1990
 - Quê quán: Tân Phong, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                        - Trung cấp Hành chính văn thư
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0901.998.830
 - Mail: thuonglth.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 

 

 - Họ và tên: Phạm Thị Liệu
 - Năm sinh: 06/01/1983
 - Quê quán: Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 - Điện thoại: 0913.438.387
 - Mail: lieupt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Đinh Thị Vân
 - Năm sinh: 02/02/1985
 - Quê quán: Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                        - Trung cấp Văn thư lưu trữ
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0914.085.333
 - Mail: vandt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Hồ Thị Ngọc Tâm
 - Năm sinh: 10/3/1987
 - Quê quán: Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                        - Cao đẳng Du lịch
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0985.010.979
 - Mail: tamhtn.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Phan Thị Liễu
 - Năm sinh: 15/02/1984
 - Quê quán: Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                        - Trung cấp Văn thư lưu trữ
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0979.242.212
 - Mail: lieupt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: K H Vân Niê KDăm
 - Năm sinh: 01/6/1983
 - Quê quán: Quảng Sơn, Đắk Glong, Đắk Nông
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Quản trị Văn phòng
                                        - Trung cấp Hành chính Văn thư
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0934.983.779
 - Mail: vankh.ubnd@daknong.gov.vn

 

 - Họ và tên: Bùi Văn Hiến
 - Năm sinh: 15/05/1984
 - Quê quán: Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: - Cử nhân Luật
                                        - Trung cấp điện kỹ thuật
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0968.28.75.79
 - Mail: hienbv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: Bùi Duy Thống
 - Năm sinh: 26/10/1987
 - Quê quán: Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng  Nam 
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Trình độ Chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0973.734.734
 - Mail: thongbd.ubnd@daknong.gov.vn

 

 

 - Họ và tên: K Hoàn

 - Năm sinh: 23/4/1990
 - Quê quán: Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông
 - Chức vụ: Chuyên viên - Biệt phái từ Sở Kế hoạch và Đầu tư
 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế phát triển
 - Trình độ lý luận chính trị:
 - Điện thoại: 0972.734.760
 - Mail: hoank.skhdt@daknong.gov.vn

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-VPUBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thông Báo

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 4
Tổng: 735.865