Cử Công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 78, năm học 2020-2021

cms-publish-date 15/06/2020 | 22:10 PM  | cms-view-count: 2
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 47/QĐ-VPUBND ngày 11/6/2020  về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 78, hệ tập trung, năm học 2020-2021 đối với 02 đồng chí ...

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 76

cms-publish-date 27/05/2020 | 10:58 AM  | cms-view-count: 10
Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 25/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 76, hệ tập trung, năm học 2020 -...