Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 7

cms-publish-date 06/08/2020 | 10:24 AM  | cms-view-count: 15
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 7 Quyết định đính kèm

Đăng ký bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 7

cms-publish-date 06/08/2020 | 10:21 AM  | cms-view-count: 16
Văn phòng UBND tỉnh Đăng ký bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 7 Danh sách và Công văn đính kèm

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 76

cms-publish-date 18/05/2020 | 10:58 AM  | cms-view-count: 54
Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 25/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 76, hệ tập trung, năm học 2020 -...

Cử Công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 78, năm học 2020-2021

cms-publish-date 12/06/2020 | 10:10 PM  | cms-view-count: 42
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 47/QĐ-VPUBND ngày 11/6/2020  về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 78, hệ tập trung, t ổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Đắk...

Cử Công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 79, năm học 2020-2021

cms-publish-date 08/07/2020 | 03:12 PM  | cms-view-count: 321
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 49/QĐ-VPUBND ngày 11/6/2020  về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 78, hệ tập trung, t ổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Đắk...