Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức tham gia tập huấn công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, công tác cải thiên môi trường kinh doanh

cms-publish-date 15/08/2022 | 10:51 AM  | cms-view-count: 7004
Ngày 11 tháng 8 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 921/VPUBND-HCQT về việc cử công chức tham gia tập huấn công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, công tác cải thiên môi...

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 97, hệ tập trung năm 2022

cms-publish-date 19/05/2022 | 02:33 PM  | cms-view-count: 7683
Ngày 19 tháng 5 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 97, hệ tập trung năm 2022 (đối với đồng...

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 100, hệ tập trung năm 2022

cms-publish-date 04/07/2022 | 02:30 PM  | cms-view-count: 7497
Ngày 04 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 71/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 100, hệ tập trung năm 2022 (đối với 03...

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 98, hệ tập trung năm 2022

cms-publish-date 19/05/2022 | 02:26 AM  | cms-view-count: 7812
Ngày 19 tháng 5 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 47/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 98, hệ tập trung năm 2022 (đối với...

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 84, hệ tập trung năm 2021

cms-publish-date 02/04/2021 | 11:26 PM  | cms-view-count: 29712
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/QĐ-VPUBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 84, hệ tập trung năm 2021 ...

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

cms-publish-date 13/11/2020 | 08:21 AM  | cms-view-count: 9122
Ngày 13 tháng 11 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 991/VPUBND-HCQT về kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và kết hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 Kế hoạch đính...

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

cms-publish-date 04/11/2019 | 08:29 AM  | cms-view-count: 10868
Ngày 04 tháng 11 năm 2019 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 981/VPUBND-HCQT về kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 và kết hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 Kế hoạch đính kèm

Cử công chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đối với ông Trần Văn Diêu

cms-publish-date 17/01/2020 | 10:40 AM  | cms-view-count: 13600
Ngày 17 tháng 01 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc cử công chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đối với ông Tr ần Văn Diêu  - Phó Chánh Văn phòng,...

Cử công chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đối với ông Phạm Ngọc Tuyển

cms-publish-date 17/01/2020 | 10:34 AM  | cms-view-count: 14655
Ngày 17 tháng 01 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc cử công chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đối với ông Phạm Ngọc Tuyển - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh...

Cử Công chức tham gia bồi dưỡng quản lý cấp phòng

cms-publish-date 29/09/2020 | 08:09 AM  | cms-view-count: 17077
Ngày 28/9/2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 61/QĐ-VPUBND về việc c ử  công chức tham gia l ớp  b ồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2020 đối với 06 đồng chí của...

Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 7

cms-publish-date 06/08/2020 | 10:24 AM  | cms-view-count: 3523
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 7 Quyết định đính kèm

Đăng ký bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 7

cms-publish-date 06/08/2020 | 10:21 AM  | cms-view-count: 3049
Văn phòng UBND tỉnh Đăng ký bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 7 Danh sách và Công văn đính kèm

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 76

cms-publish-date 18/05/2020 | 10:58 AM  | cms-view-count: 2948
Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 25/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 76, hệ tập trung, năm học 2020 -...

Cử Công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 78, năm học 2020-2021

cms-publish-date 12/06/2020 | 10:10 PM  | cms-view-count: 2790
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 47/QĐ-VPUBND ngày 11/6/2020  về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 78, hệ tập trung, t ổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Đắk...

Cử Công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 79, năm học 2020-2021

cms-publish-date 08/07/2020 | 03:12 PM  | cms-view-count: 3689
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 49/QĐ-VPUBND ngày 11/6/2020  về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 78, hệ tập trung, t ổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Đắk...