Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 76
Ngày đăng 18/05/2020 | 10:58  | View count: 3204

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 25/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 76, hệ tập trung, năm học 2020 - 2021. 

Qua đó, đã cử 03 đồng chí tham gia lớp Trung tâm Lý luận chính trị - Hành chính khóa 76 tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông.

Quyết định kèm theo