Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Thông báo phân công nhiệm vụ Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Ngày đăng 16/05/2020 | 09:17  | View count: 2699

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-VPUBND về việc phân công nhiệm vụ Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

Quyết định phân công nhiệm vụ đính kèm